Padhunshmëria?

 DOWNLOAD

DORACAK PËR TRAJNIM NË TEMËN PËRPUNIMI I PADHUNSHËM I KONFLIKTEVE PËR PUNË ME TË RRITUR

 

Author: Nenad Vukosavljevic
Publisher: Centre for Nonviolent Action, 2002.
Original title: NENASILJE? – Priručnik za treninge iz nenasilne razrade konflikata za rad sa odraslima (CNA, 2000)

PËRMBAJTJA

PËRPUNIMI PADHUNË I KONFLIKTEVE DHE NDËRTIMI I PAQES

 • KONTRIBUTI I TRAJNIMIT PËR PËRPUNIMIN PADHUNË TË KONFLIKTEVE NË NDËRTIMIN E PAQES
 • KONFLIKTI DHE DHUNA
  • Parandalimi i dhunës
 • PADHUNËSHMËRIA DHE DHUNA

TRAJNIMI NGA PËRPUNIMI I PADHUNSHËM I KONFLIKTEVE

 • QËLLIMET E TRAJNIMIT
 • ÇKA ËSHTË TRAJNIMI? QASJA NË PUNË DHE METODAT.
 • ELEMETET E PROCESIT TË PËRPUNIMIT. ÇKA ËSHTË KONFLIKTI? ELEMENTET E KONFLIKTIT.
 • ROLI I TRAJNERIT
 • KUSH ËSHTË TRAJNERI?
 • ÇKA ËSHTË PJESË E PUNËS SË TRAJNERIT?
 • PËRGATITJA E PUNËTORISË / TRAJNIMIT
  • Pyetjet lidhur me zgjedhjen e ekipit
  • Pyetjet për ekipin në përgatitje
  • Pyetjet ndihmëse për përgatitjen e punëtorisë
  • Përmbajtja e punëtorisë
 • PËRGATITJA, PËRPUNIMI DHE SHFAQJA E PUNËTORISË /TRAJNIMIT
  • Tema dhe qëllimi i punëtorisë
  • Përpunimi i punëtorisë dhe zgjedhja e metodave
  • Shfaqja

PUNËTORITË / TEMAT

 • HYRJE, NJOFTIM
  • Shembull i punëtorisë
  • Shembuj për ushtrime tjera, lojëra dhe metoda për punëtorinë hyrëse
 • KOMUNIKIMI I PADHUNSHËM
  • Shembull i punëtorisë
  • Ushtrime plotësuese për fjalimin-Unë
  • Dëgjimi aktiv
  • Pyejtet e hapura
  • Ushtrime plotësuese
 • PUNA EKIPORE. SJELLJA E VENDIMEVE BASHKARISHT
  • Shembull i punëtorisë
  • Ushtrime plotësuese në temën puna ekipore
 • PERCEPCIONI, SHIKIMI
  • Shembull i punëtorisë
  • Ushtrime plotësuese në temën percepcioni
 • KUPTIMI I KONFLIKTIT
  • Shembull i punëtorisë
  • Ushtrime plotësuese në temë të kuptuarit e konfliktit
 • DHUNA
  • Shembull i punëtorisë
  • Ushtrime plotësuese në temën – dhuna
 • PARAGJYKIMET
  • Shembull i punëtorisë
  • Ushtrime plotësuese në temën paragjykimet
 • FUQIA
  • Shembull i punëtorisë
  • Ushtrime plotësuese në temën fuqia
 • LIDERSHIPI
  • Shembull i punëtorisë
  • Ushtrime plotësuese në temën lidershipi
 • ROLI I GJINIVE NË SHOQËRI – GENDER
  • Shembull i punëtorisë
  • Ushtrime plotësuese në temë rolet e gjinive në shoqëri
 • NDËRTIMI I MIRËBESIMIT
  • Shembull i punëtorisë
  • Ushtrime plotësuese në temën ndërtimi i mirëbesimit
 • IDENTITETI / IDENTITETI NACIONAL DHE DALLIMET
  • Shembull i punëtorisë në temën identiteti / identiteti nacional
  • Ushtrime plotësuese në temën identiteti / identiteti nacional dhe dallimet
 • PËRPUNIMI KREATIV I KONFLIKTEVE
  • Shembull i punëtorisë
  • Shembull i punëtorisë 2
 • PADHUNSHMËRIA, AKSIONI I PADHUNSHËM
  • Shembull i punëtorisë
  • Ushtrime plotësuese në temën padhunshmëria / aksioni i padhunshëm
 • MEDIACIONI / NDËRMJETËSIMI NË KONFLIKTE
  • Shembull i punëtorisë
 • KONTROLLI I FRIKËS
  • Shembull i punëtorisë
  • Shembull i luajtjes së rolit të gjatë
 • EVALUIMI I TRAJNIMIT
  • Shembull i punëtorisë
  • Ushtrimet plotësuese në temën evaluimi
  • Shembull i pyetësorit të evaluimit
 • LOJËRAT
  • Lojëra për mbajtjen mend të emrave
  • Ndarja kreative në grupe të vogla apo çofte
  • Ushtrimet hyrëse për teatrin e të shtypurve
 • PJESA E MBETUR
  • Disa rregulla të feedback-ut

VËSHTIRËSITË GJATË PUNËS

QENDRA PËR AKSION TË PADHUNSHËM
LITERATURA