Promocije zbirke Biber u Sarajevu, Beogradu i Skoplju

Drage prijateljice, dragi prijatelji,

Pozivamo vas na promociju višejezične zbirke priča na temu pomirenja koja je plod konkursa za kratku priču Biber.

Biber u Sarajevu

 

Promocije će biti održane:

  • U Sarajevu 12. 05. 2016. godine u Muzeju Ars Aevi, Terezija bb od 19 h.

U razgovoru će učestvovati autori/ke čije su priče ušle u zbirku: Nadia Geras, Slađana Ljubičić i Mehmed Đedović. Razgovor će voditi Ahmed Burić.

 

  • U Beogradu 24. 05. 2016. godine u KC Grad, Braće Krsmanović 4, od 18 h.

U razgovoru će učestvovati autori/ke čije su priče ušle u zbirku: Nadia Geras i Vladimir Tabašević, zatim Faruk Šehić koji je bio u žiriju i Qerim Ondozi koji je prevodio priče na albanski jezik. Razgovor će voditi Jovana Gligorijević.

 

  • U Skoplju 31. 05. 2016. godine u GEM klubu (Menada), Kazandžiska bb, Stara čaršija, od 18 h.

U razgovoru će učestvovati autori/ke čije su priče ušle u zbirku: Simona Lokvenec, Arsim Jonuzi i Petre Dimovski, kao i Doruntina Basha koja je bila članica žirija. Razgovor će voditi Xhabir Deralla. (Razgovor će biti na albanskom i makedonskom jeziku, uz obezbijeđen prijevod.)

 

Slijede promocije u još nekoliko gradova, ali ne prije zime.

Biber je konkurs za kratku priču na temu pomirenja koji je bio otvoren od marta/ožujka do septembra/rujna 2015. godine. Na konkurs se moglo prijaviti kratkom pričom koja je napisana na jednom od sljedećih jezika: albanskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom, srpskom ili makedonskom. Žiri su činili Doruntina Basha, Faruk Šehić i Bojan Krivokapić. Konkurs je organizovao Biber tim u saradnji s Centrom za nenasilnu akciju Sarajevo|Beograd. Na konkurs je stiglo 316 priča iz različitih krajeva bivše Jugoslavije, kao i dijaspore. Zbirka koju predstavljamo čini izbor od 25 priča.

Elektronsko izdanje zbirke može se naći na stranici biber.nenasilje.org.

Nadamo se da se vidimo na jednoj od promocija!

Biber tim


 

Promovimi i përmbledhjes së tregimeve të shkurta me temën e pajtimit

Të dashura shoqe, të dashur shokë,

Ju ftojmë në promovimin e përmbledhjes shumëgjuhëshe të tregimeve të shkurta me temën e pajtimit, e cila është fryt i konkursit për tregim të shkurtë Biber.

Promovimi do të mbahet:

 

  • në Sarajevë më 12. 05. 2016 në Muzeun Ars Aevi, Terezija bb, nga ora 19:00.

Në bisedë do të marrin pjesë autorët/et tregimet e të cilëve janë përfshirë në këtë përmbledhje: Nadia Geras, Slađana Ljubičić dhe Mehmed Đedović. Bisedën do ta udhëheqë Ahmed Burić.

 

  • në Beograd më 24. 05. 2016 në KC Grad, Braće Krsmanović 4, nga ora 18:00.

Në bisedë do të marrin pjesë autorët/et tregimet e të cilëve janë përfshirë në këtë përmbledhje: Nadia Geras dhe Vladimir Tabašević, pastaj Faruk Šehić i cili ka qenë anëtar i jurisë si dhe Qerim Ondozi i cili i ka përkthyer tregimet në gjuhën shqipe. Bisedën do ta udhëheqë Jovana Gligorijević.

 

  • në Shkup më 31. 05. 2016 në klubin GEM (Menada), Kazandžiska bb, nga ora 18:00.

Në bisedë do të marrin pjesë autorët/et tregimet e të cilëve janë përfshirë në këtë përmbledhje: Simona Lokvenec, Arsim Jonuzi dhe Petre Dimovski, si dhe Doruntina Basha e cila ka qenë anëtare e jurisë. Bisedën do ta udhëheqë Xhabir Deralla. (Biseda do të zhvillohet në shqip dhe maqedonisht, me përkthim të siguruar)

 

Promovime do të ketë edhe në disa qytete tjera, por jo para dimrit.

Biber është konkurs për tregim të shkurtë në temën e pajtimit i cili ka qenë i hapur nga marsi deri në shtator të vitit 2015. Konkursi ka qenë i hapur për tregime të shkurta të shkruara në njërën prej këtyre gjuhëve: shqip, boshnjakisht, malazezisht, kroatisht, serbisht apo maqedonisht. Juria ka qenë e përbërë nga Doruntina Basha, Faruk Šehić dhe Bojan Krivokapić. Konkursin e ka organizuar ekipi i Biberit në bashkëpunim me Qendrën për veprim të padhunshëm Sarajevë|Beograd. Në konkurs kanë arritur 316 tregime nga vendet e ndryshme të ish Jugosllavisë dhe nga diaspora. Kjo përmbledhje përfshin një përzgjedhje prej 25 tregimesh.

Versioni elektronik i përmbledhjes mund të gjendet në §faqen biber.nenasilje.org.

Urojmë të takohemi në njërin prej promovimeve të radhës!

Ekipi i Biberit


 

Промоција на збирка кратки раскази на тема помирување

Драги пријателки, драги пријатели,

Ве каниме на промоцијата на повеќејазичната збирка раскази на тема помирување, која е плод на конкурсот за краток расказ Бибер.

Промоција ќе биде одржана:

 

  • Во Сараево на 12.05.2016 година во Музејот Ars Aevi, Терезија бб од 19 ч.

Во разговорот ќе учествуваат автор(к)ите чии раскази влегоа во збирката: Надиа Герас, Слаѓана Љубичиќ и Мехмед Ѓедовиќ. Разговорот ќе го води Ахмед Буриќ.

 

  • Во Белград на 24.05.2016 година во КЦ Град, Браќа Крсмановиќ 4, од 18 ч.

Во разговорот ќе учествуваат автор(к)ите чии приказни влегоа во збирата: Надиа Герас и Владимир Табашевиќ, потоа Фарук Шехиќ кој беше во Жирито и Керим Ондози кој ги преведе расказите на албански јазик. Разговорот ќе го води Јована Глигориевиќ.

 

  • Во Скопје на 31.05.2016 година во ГЕМ клуб, улица Казанџиска бб, Стара чаршија, од 18 ч.

Во разговорот ќе учествуваат автор(к)ите чии раскази влегоа во збирката: Симона Локвенец, Арсим Јонузи и Петре Димовски, како и Дорунтина Баша која беше член на жирито. Разговорот ќе го води Џабир Дерала. (Разговорот ќе се води на албански и македонски јазик, со обезбеден превод.)

 

Следат промоции во уште неколку градови, но не пред зимата.

Бибер е конкурс за краток расказ на тема помирување кој беше отворен од март до септември 2015 година. На конкурсот можеа да се пријавуваат кратки раскази кои се напишани на еден од следните јазици: албански, босански, црногорски, хрватски, српски или македонски. Жирито го сочинуваа Дорунтина Баша, Фарук Шехиќ и Бојан Кривокапиќ. Конкурсот го организираше тимот на Бибер во соработка со Центарот за ненасилна акција Сараево | Белград. На конкурсот пристигнаа 316 раскази од различни краеви на поранешна Југославија, како и дијаспората. Збирката која ја претставуваме е избор од 25 раскази.

Електронското издание на збирката може да се најде на страницата biber.nenasilje.org.

Се надеваме дека ќе се видиме на една од промоциите!

Бибер тим