ВОЈНА НА СЕЌАВАЊАТА – LUFTA E KUJTIMEVE – RAT SJEĆANJA

Organizacije “Mirovna akcija” (Prilep-Tetovo) i Centar za nenasilnu akciju (Sarajevo-Beograd) zajednički su organizovale izložbu “Rat sjećanja”.

Izložba je postavljena u Skoplju, 11. novembra 2017. u Multimedijalnom centru “Mala stanica”. Izložba će biti otvorena do 20.11.2017.

Izložba je rezultat istraživanja mesta stradanja i sećanja vezanih za rat u Bosni i Hercegovini.

Centar za nenasilnu akciju (Sarajevo-Beograd) je, sa ciljem da istraži, dokumentuje i analizira politiku memorijalizacije i kulture sećanja na sve tri strane koje su ratovale, i sa željom da se izradi trajni mir, objavila publikaciju “Rat sjećanja”, koja je deo projekta “Ratni spomenici u Bosni i Hercegovini (od 1991.)

 

Мировните организации Мировна Акција (Прилеп – Тетово) и Центарот за ненасилна акција (Сараево – Белград) ја отворија изложбата ВОЈНА НА СЕЌАВАЊАТА.

Изложбата, ќе биде поставена во Скопје на 11 ноември 2017, во Мултимедијалниот Центар Мала Станица. Изложбата ќе биде отворена за посетители до 20 ноември 2017.
Изложбата е резултат на истражување за местата на страдање и сеќавања за војната во Босна и Херцеговина.
Центарот за ненасилна акција (Сараево – Белград), со цел да истражува, документира и ги анализира политиките на меморијализација и културата на сеќавање од трите страни кои војуваа, и со желба за изградба на траен мир, ја објави публикацијата „Војна сеќавања“ која се создаде во рамките на проектот „Споменици од војната во Босна и Херцеговина (од 1991).“

Organizatat paqësore Aksioni Paqësor (Prilep – Tetovë) dhe Qendra për Aksion të Padhunshëm (Sarajevë-Beograd) hapën ekspozitën LUFTA E KUJTIMEVE.

Për publikun e Maqedonisë, ekspozita, do të vendoset në Shkup më 11 nëntor 2017, në Qendrën Multimediale-Mala Stanica. Ekspozita do të jetë e hapur për vizitorë deri më 20 nëntor 2017.
Ekspozita është rezultat i një hulumtimi për vendet e vuajtjes dhe kujtimet për luftën në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Qendra për Aksion të Padhunshëm (Sarajevë-Beograd), me qëllim që të hulumtojë, dokumentojë dhe analizojë politikat e memorializimit dhe kulturën e kujtesës të tre palëve që luftuan, dhe me dëshirë për ndërtimin e paqes së qëndrueshme, botoi publikimin „Lufta e kujtimeve“ e cila u krijua në kuadër të projektit „Përmendoret e luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë (nga viti 1991).“