Biber 02: Соопштение | Lajmërim | Saopštenje

 

 

 

Lajmërim për opinionin rreth përfundimit të konkursit të dytë Biber

 

Konkursi i dytë Biber për tregim të shkurtër në temën e pajtimit ka përfunduar. Juria e përbërë prej Tatjana Gromaça, Kim Mehmeti dhe Faruk Shehiq ka marrë vendim rreth çmimeve dhe ka përzgjedhur tregime që do të botohen në një përmbledhje shumëgjuhësore.

Tregimet e shkurtëra të shpërblyer janë siç vijon:
Shpërblimi i tretë: Семејството на чичко Аки (Familje e xhaxhit Aki), Anushka Cvetkovska nga Shkupi,
Shpërblimi i dytë: Čiko Zav (Xhaxhi Zav), Xheneta Rovçanin nga Sarajeva dhe
Shpërblimi i parë: Jedu ljudi i bez nogu (Hanë njerëzit edhe pa këmbë), Milica Vuçkoviq nga Beogradi.

Në përmbledhjen do të botohen, përveç tregimeve të shpërblyera, edhe 22 tregime të autorëve dhe autoreve në vijim: Adam Pakai, Afrim Demiri, Ana Knezheviq, Andrea Popov Miletiq, Anela Ilijash, Bllagica Gjorgjievska, Danilo Luçiq, Dragiq Cvjetinoviq, Edis Galushi, Jasna Raduloviq, Jovana Matevska, Lejla Kallamujiq, Marjeta Gjoka, Mehmet Elezi, Milan Vorkapiq, Nemanja Raiçeviq, Sanja Mihajlloviq-Kostadinovska, Sanja Radulloviq, Srgjan Gagiq, Tanja Javorina, Verçe Karafiloska dhe Verime Zimberi-Beluli.

Më shumë rreth vendimit të jurisë mund të lexoni në lajmërimin për opinionin në shtojcë.

Në konkurs kanë arritur 385 tregime. Gati se 20% më shumë se sa në konkursin e parë Biber, që na gëzon së tepërmi. I faleminderojmë të gjitha autoret dhe autorët të cilët kanë shkruajtur dhe dërguar tregimet e veta në këtë temë mjaft komplekse dhe me atë kanë kontribuar që ky konkurs të rritet dhe të zhvillohet.

Përmbledhja shumëgjuhësore me tregime të shkurtëra presim të botohet deri në Mars, të vitit 2018.
Ndërsa ndërkohë do të përpiqemi që të ndodhë edhe Biber 03, për çka do t`ju lajmërojmë në kohë.

Urime të gjithëve, tregimet e të cilëve do të botohen në përmbledhjen, e sidomos fituesve të shpërblimeve.

Ekipi i Biberit
Ana Bitoljanu
Davorka Turk
Ivana Franoviq
Katarina Miliçeviq
Safet Ballazhi

 

Shpjegimi i jurisë, gara për tregim të shkurtër në temën e Pajtimit

 

Juria e jonë treantarëshe unanimisht morri vendim që shpërblimi i parë i kompeticionit tonë në organizim të Qendrës për aksion të padhunë, konkursi për tregim të shkurtër në temën “Pajtimi” t`i jepet tregimit “Jedu ljudi i bez nogu” („Hanë njerëzit edhe pa këmbë“). Jemi të lumtur që ky vendim është marrë lehtë dhe shpejt, pasi që të tre kishim mendim të përbashkët se bëhet fjalë për një tregim piktoresk, me një gjuhë shumë plastike e cila prek në disa vende të rëndësishme të traditës së prozës jugosllave, tregim në të cilin janë bashkuar me shumë fat humori, ngrohtësia, sentimentalizmi, dashuria për njeriun, por në një mënyrë të freskët stilike, interesantе dhe tepër të gjallë.
Shpërblimin e dytë vendosëm t`ia dorëzojmë tregimit “Čiko Zav” („Xhaxhi Zav“), tregim me ngarkesë të spikatur emocionale, me gjuhë poetike letërsisht të vetëdijësuar, i cili në mënyrë tronditëse e prek temën e pajtimit, ndërsa shpërblimin e tretë ia dorëzojmë tregimit “Obitelj strica Akija” („Familja e xhaxhit Aki“), tregim i cili në vete ngërthen kthjelltësinë dhe pikëllimin, festimin dhe gëzimin për shkak të mundësisë për një bashkëjetesë të dallimeve të lumtur dhe të larmishme, dhe rezignimit dhe pikëllimit për shkak të pamundësisë për egzistencë të qëndrueshme dhe të vërtetë në asi atmosfere.

Juria dëshiron t’u faleminderohet të gjithë pjesëmarrësve në këtë garim, të gjithëve të cilët janë ndjerë të thirrur t`i përgjigjen thirrjes për të shkruar tregim në temën “Pajtimi”.
Sipas përshtypjeve dhe kritereve tona të përbashkëta, dallimet e së cilëve poashtu dëshironim t’i harmonizojmë dhe respektojmë, zgjodhëm edhe njëzet e një tregime, të cilët secili në mënyrën e vete lënë një përshtypje letrare të caktuar. Megjithatë nijeti pozitiv si i tillë, Međutim pozitivna nakana kao takva, por edhe një përsosmëri e caktuar e teksteve dhe potenciali janë prezent në të gjitha tekstet, dhe ky kompeticion është vetëm nxitje dhe një lloj përkrahjeje të gjithëve që u përgjigjën, dhe të cilët dëshirojnë të vazhdojnë të merren me punë letrare.

Në Beograd, në QAP, 16. 10. 2017.

Tatjana Gromača
Kim Mehmeti
Faruk Šehić


 

Соопштение за јавност за завршетокот на вториот Бибер конкурс

 

Вториот Бибер конкурс за краток расказ на тема помирување е завршен. Жирито во состав Татјана Громача, Ким Мехмети и Фарук Шехиќ донесе одлука за награди и направи селекција на раскази кои ќе бидат објавени во повеќејазична збирка.

Наградени се следните раскази:
Трета награда: Семејството на чичко Аки, на Анушка Цветковска од Скопје,
Втора награда: Чичко Зав, на Џенета Ровчанин од Сараево и
Прва награда: Јадат луѓе и без нозе, на Милица Вучковиќ од Белград.

Во збирката, покрај наградените ќе бидат објавени уште 22 раскази на следните автори и авторки: Адам Пакаи, Африм Демири, Ана Кнежевиќ, Андреа Попов Милетиќ, Анела Илијаш, Благица Ѓорѓиевска, Данило Лучиќ, Драгиќ Цвјетиновиќ, Едис Галуши, Јасна Радуловиќ, Јована Матевска, Лејла Каламујиќ, Марјета Ѓока, Мехмет Елези, Милан Воркапиќ, Немања Раичевиќ, Сања Михајловиќ-Костадиновска, Сања Радуловиќ, Срѓан Гагиќ, Тања Јаворина, Верче Карафилоска и Вериме Зимбери-Белули.

 

Повеќе за одлуката на жирито можете да прочитате во соопштението за јавност во прилог.

На конкурсот пристигнаа 385 раскази. Тоа е речиси 20% повеќе раскази отколку што пристигнаа за првиот конкурс Бибер, што многу не радува. Им благодариме на сите автори и авторки кои пишуваа и ги испратија своите раскази на оваа многу комплексна тема и со тоа придонесоа овој конкурс да расте и да се развива.

Повеќејазична збирка раскази очекуваме да излезе од печат до март 2018 година.
А во меѓувреме ќе се трудиме да се случи и Бибер 03, за што благовремено ќе ве известиме.

Им честитаме на сите чии раскази ќе бидат објавени во збирката, а особено на добитниците/чките на наградите.

 

Бибер тим
Ана Битољану
Даворка Турк
Ивана Франовиќ
Катарина Милиќевиќ
Сафет Балажи

 

 

Образложение на жирито, конкурс за краток расказ на тема Помирување

 

Нашето трочлено жири едногласно одлучи дека првата награда на нашиот конкурс организиран од Центарот за ненасилна акција, конкурс за кратки раскази на тема “Помирување”, биде доделена на расказот ” Јадат луѓе и без нозе”. Среќни сме што оваа одлука беше донесена лесно и брзо, бидејќи сите тројца имавме заедничко мислење дека се работи за сликовит расказ, со мошне пластичен јазик кој допира некои важни места на југословенската прозна традиција, расказ во кој среќно се споени хумор, топлина, душевност, љубов кон човекот, но на начин стилски свеж, интересен и игрив.

 

Втората награда одлучивме да ја доделиме на расказот “Чичко Зав”, расказ со силен емотивен набој, литерарно освестен поетски јазик, кој на потресен начин ја опфаќа темата помирување, а третата награда ја доделивме на расказот “Семејството на чичко Аки “, расказ кој во себе спојува ведрина и тага, славје и радост поради можностите за среќен, шаренолик соживот на различностите, и резигнација и тага заради неможноста на трајна, вистинска егзистенција во таква атмосфера.

 

Жирито сака да им се заблагодари на сите учесници на конкурсот, на сите кои се почувствуваа повикани да одговорат на поканата да напишат расказ на тема “Помирување”. Според нашите заеднички впечатоци и критериуми, со различностите кои исто така сакавме да ги усогласиме и почитуваме, избравме уште дваесет и еден расказ, кој секој на свој начин остава одреден литературен впечаток. Сепак, позитивната намера како таква, но и одреден квалитет и потенцијал присутни се во сите текстови, а овој конкурс е само поттик и вид на поддршка за сите оние кои одговориле а кои сакаат да продолжат да се бават со книжевна работа.

 

Во Белград, во ЦНА, 16 октомври 2017 година.

Татјана Громача
Ким Мехмети
Фарук Шехиќ


 

Saopštenje za javnost o završetku drugog konkursa Biber

 

Drugi Biber konkurs za kratku priču na temu pomirenja je završen. Žiri u sastavu Tatjana Gromača, Kim Mehmeti i Faruk Šehić je doneo odluku o nagradama i napravio izbor priča koje će biti objavljene u višejezičnoj zbirci.

Nagrađene kratke priče su sledeće:
Treća nagrada: Семејството на чичко Аки (Obitelj strica Akija), Anuške Cvetkovske iz Skoplja,
Druga nagrada: Čiko Zav, Dženete Rovčanin iz Sarajeva i
Prva nagrada: Jedu ljudi i bez nogu, Milice Vučković iz Beograda.

U zbirci će biti objavljene, pored nagrađenih, još 22 priče sledećih autorki i autora: Adam Pakai, Afrim Demiri, Ana Knežević, Andrea Popov Miletić, Anela Ilijaš, Blagica Ðorđievska, Danilo Lučić, Dragić Cvjetinović, Edis Galushi, Jasna Radulović, Jovana Matevska, Lejla Kalamujić, Marjeta Gjoka, Mehmet Elezi, Milan Vorkapić, Nemanja Raičević, Sanja Mihajlović-Kostadinovska, Sanja Radulović, Srđan Gagić, Tanja Javorina, Verče Karafiloska i Verime Zimberi-Beluli.

Više o odluci žirija možete pročitati u saopštenju za javnost u prilogu.

Na konkurs je stiglo 385 priča. To je skoro 20% više priča nego što je stiglo na prvi Biber konkurs, što nas veoma raduje. Zahvaljujemo svim autorkama i autorima koji su pisali i slali svoje priče na ovu vrlo kompleksnu temu i time doprineli da ovaj konkurs raste i razvija se.

Višejezičnu zbirku kratkih priča očekujemo iz štampe do marta/ožujka 2018. godine.
A u međuvremenu ćemo da se trudimo da se dogodi i Biber 03, o čemu ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Čestitamo svima čije će priče biti objavljene u zbirci, a posebno dobitnicima/ama nagrada.

Biber tim
Ana Bitoljanu
Davorka Turk
Ivana Franović
Katarina Milićević
Safet Ballazhi

 

 

Obrazloženje žirija, natječaj za kratku priču na temu Pomirenje

 

Naš tročlani žiri jednoglasno se je odlučio da prva nagrada našeg natječaja u organizaciji Centra za nenasilunu akciju, konkurs za kratku priču na temu “Pomirenje” bude dodijeljena priči “Jedu ljudi i bez nogu”. Sretni smo da je ova odluka donesena lako i brzo, jer smo svo troje bili zajedničkog mišljenja da se radi o priči slikovitoj, vrlo plastičnog jezika koji dodiruje neka važna mjesta tradicije jugoslavenske proze, priče u kojoj su sretno spojeni humor, toplina, duševnost, ljubav za čovjeka, ali na način stilski svjež, zanimljiv i zaigran.

Drugu nagradu odlučili smo dodijeliti priči “Čiko Zav”, priči izrazitog emotivnog naboja, literarno osviještenog poetskog jezika, koja na potresan način dohvaća temu pomirenja, a treću nagradu dodjeljujemo priči “Obitelj strica Akija”, priči koja u sebi spaja vedrinu i tugu, slavlje i radost zbog mogućnosti sretnog, šarolikog suživota različitosti, i rezignaciju i tugu zbog nemogućnosti trajne, zbiljske egzistencije u takvoj atmosferi.

Žiri se želi zahvaliti svim sudionicima u ovome natječaju, svima koji su se osjetili pozvanima odazvati se na poziv pisanja priče na temu “Pomirenja”. Prema našim zajedničkim dojmovima i kriterijima, čije smo različitosti također željeli usaglasiti i poštivati, odabrali smo još dvadeset i jednu priču koje, svaka na svoj način ostavljaju određeni literaran dojam. Međutim pozitivna nakana kao takva, ali i određena vrsnoća tekstova i potencijal prisutni su u svim tekstovima, a ovaj je natječaj samo poticaj i vrst podrške svima koji su se odazvali, a koji žele nastaviti baviti se književnim radom.

U Beogradu, u CNA, 16. 10. 2017.

Tatjana Gromača
Kim Mehmeti
Faruk Šehić