Biber në Prishtinë | u Prištini

Drage prijateljice, dragi prijatelji,

Pozivamo vas da nam se pridružite u Prištini 1. marta 2017. godine. Predstavićemo višejezičnu zbirku kratkih priča na temu pomirenja “Biber 01”, razgovaraćemo o značaju društveno angažovane književnosti i umetnosti uopšte i pomenućemo novi krug konkursa Biber koji je u toku.

Događaj organizujemo u Dit’ e Nat’ (Fazli Graiçevci 5, Priština) 1. marta 2017. godine, od 18:00 u saradnji sa Kosovo 2.0. Razgovor će biti na albanskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, uz obezbeđen prevod.

Zbirka “Biber 01” je plod konkursa za kratku priču na temu pomirenja koji je bio otvoren tokom 2015. godine. Na konkurs se moglo prijaviti kratkom pričom koja je napisana na jednom od sledećih jezika: albanskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom, srpskom ili makedonskom. Žiri su činili Doruntina Basha, Faruk Šehić i Bojan Krivokapić. Konkurs je organizovao Biber tim u saradnji s Centrom za nenasilnu akciju Sarajevo|Beograd. Na konkurs je stiglo 316 priča iz različitih krajeva bivše Jugoslavije, kao i dijaspore. Zbirka koju predstavljamo čini izbor od 25 priča.

Elektronsko izdanje zbirke može se naći na stranici biber.nenasilje.org.

Novi krug konkursa Biber otvoren je početkom 2017. godine. Priče se mogu slati do 14. 6. 2017. Informacije o uslovima konkursa mogu se naći na biber.nenasilje.org.

Srdačan pozdrav,

Biber tim

 


Të dashur miq,

Ju ftojmë që të na bashkangjiteni në Prishtinë më 1 mars të vitit 2017. Do të paraqesim koleksionin shumë gjuhësh të tregimeve të shkurtëra në temën e pajtimit “Biber 01”, do të flasim për rëndësinë e letërsisë së angazhuar shoqërore dhe artit në përgjithësi, dhe do të përmendim një raund të ri të konkursit Biber i cili është në zhvillim e sipër.

Ngjarja organizohet në Dit’ e Nat’ (Fazli Graiçevci 5, Prishtinë) më 1 mars2017, nga ora 18:00 në bashkëpunim me Kosovo 2.0. Biseda do të zhvillohet me përkthim të siguruar në gjuhën shqipe dhe në gjuhën boshnjake/kroate/serbe.

Koleksioni “Biber 01” është rezultat i konkursit për tregim të shkurtër mbi temën e pajtimit, i cili është hapur në vitin 2015. Në konkurs ka qenë e mundur paraqitja me tregim të shkurtër që është shkruar në një nga gjuhët në vijim: shqipe, boshnjake, kroate, serbe dhe maqedonase. Juria është përbërë nga Doruntina Basha, Faruk Shehić dhe Bojan Krivokapiq. Konkursi është organizuar nga ekipi Biber në bashkëpunim me Qendrën për Aksion të Padhunshëm, Sarajevë|Beograd. Konkursi pranoi 316 tregime nga pjesë të ndryshme të ish-Jugosllavisë, si dhe nga diaspora. Koleksioni që ne paraqesim bën një përzgjedhje të 25 tregimeve.

Edicioni elektronik i koleksionit mund të gjendet në ueb faqen biber.nenasilje.org.

Një raund i ri konkursit Biber u hap në fillim të vitit 2017. Tregimet mund të dërgohen deri më 14. 6. 2017. Informatat rreth kushteve të konkursit mund të gjenden në biber.nenasilje.org.

Përshëndetje të përzemërta,

Ekipi Biber