Biber – konkurs za kratku priču

 

biber_1600x400

 

7.9.2015

Конкурсот е затворен, им благодариме на сите учесници и учеснички! Се радуваме на читањето.

Konkurs je zatvoren, hvala svim učesnicima i učesnicama! Radujemo se čitanju.

Konkursi është i mbyllur, ju faleminderit të gjithë pjesëmarrësve dhe pjesëmarrseve! I gëzohemi leximit.

 

 


 

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je prvi put otvoren regionalni konkurs za kratku priču – Biber. Tema konkursa je pomirenje u kontekstu zaostavštine ratova i nasilja u zemljama bivše Jugoslavije, posebno od 1991. godine.

Pozivamo autorke i autore koji pišu na albanskom, makedonskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku da nam pošalju svoje priče. Poziv se odnosi na afirmisane autorke i autore, kao i na one koji nisu do sada objavljivali.

Konkurs je otvoren do 06.09.2015. Autori/ke tri najbolje priče biće nagrađeni novčanim nagradama.

Žiri čine Doruntina Basha, Faruk Šehić i Bojan Krivokapić.
Konkurs organizuje Biber tim u saradnji sa Centrom za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd.

Više informacija o uslovima konkursa i nagradama možete naći na Biberovoj stranici http://biber.nenasilje.org.

Molimo vas da o ovom konkursu obavijestite one za koje smatrate da bi bili zainteresovani.

Unaprijed se radujemo odzivu!
Biber tim
biber@nenasilje.org

 


Me kënaqësi ju njoftojmë që për herë të parë është hapur konkurs rajonal për tregim të shkurtër – Biber. Tema e konkursit është pajtimi në kontekst të trashëgimisë nga lufta dhe dhuna në vendet e ish Jugosllavisë, sidomos në periudhën prej vitit 1991 e deri në vitin 2001.

I ftojmë të gjithë autorët dhe autoret të cilët shkruajnë në gjuhën shqipe, maqedonase, boshnjake, malazeze, kroate dhe serbe që të dërgojnë tregimet e tyre. Thirrja iu referohet autorëve dhe autoreve të afirmuar, si dhe atyre të cilët nuk kanë botuar deri më tani.

Konkursi është i hapur deri më datë 06.09.2015. Autorët/et e tre tregimeve më të mira do të shpërblehen me shpërblim në të holla prej.

Jurinë e përbëjnë Doruntina Basha, Faruk Shehiq dhe Bojan Krivokapiq.
Konkursi organizohet nga ekipi Biber në bashkëpunim me Qendrën për Aksion të Padhunshëm Sarajevë-Beograd.

Më shumë informata rreth kushteve të konkursit dhe rreth shbërblimeve mund të gjeni në faqen e Biberit http://biber.nenasilje.org.

Ju lutemi që për këtë konkurs ti njoftoni të gjithë ata të cilët mendoni se do të ishin të interesuar.

Ju gëzohemi paraprakisht tregimeve tuaja!
Ekipi Biber
biber@nenasilje.org

 


Со задоволство ве известуваме дека прв пат е отворен регионален конкурс за краток расказ – Бибер. Темата на конкурсот е помирување во контекст на наследството од војните и насилството во земјите од поранешна Југославија, особено во периодот 1991-2001.

Ги повикуваме сите автори и авторки кои пишуваат на албански, македонски, босански, црногорски, хрватски и српски јазик да ги испратат своите раскази. Повикот се однесува на афирмирани автори и авторки, како и на оние кои досега немаат објавувано.

Конкурсот е отворен до 06.09.2015 година. Авторите/ките на трите најдобри раскази ќе бидат наградени со парични награди. Жири-комисијата ја сочинуваат Дорунтина Баша, Фарук Шехиќ и Бојан Кривокапиќ.
Конкурсот го организира тимот на Бибер во соработка со Центарот за ненасилна акција Сараево – Белград.

Повеќе информации за условите на конкурсот и за наградите можете да најдете на страницата на Бибер http://biber.nenasilje.org.

Ве молиме за овој конкурс да ги известите сите кои сметате дека би биле заинтересирани.

Со задоволство ги очекуваме вашите раскази!
Тимот на Бибер
biber@nenasilje.org