Biber 03

piše CNA
4. mart/ožujak 2020

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se ka dalë nga shtypi përmbledhja me tregime të shkurta të përzgjedhura nga konkursi i tretë Biber.

Konkursi i tretë Biber ishte hapur në janar 2019. Në konkurs arritën 464 tregime në gjuhën shqipe, maqedone, bosnjake, kroate, malazeze e serbe. Në juri ishte Rumena Buzharovska, Lejla Kalamujiq dhe Shkelzen Maliqi.

Çmimin e parë e mori tregimi Koka i autores Monika Herceg, çmimin e dytë tregimi Vera me autor Ante Storiq, ndërsa çmimin e tretë e mori autorja Tamara Kovaçeviq me tregimin Unë me satër, ti me satër. Në këtë përmbledhje janë përfshirë edhe tregimet e autorëve: Abid Jariq, Afrim Demirija, Aida Sheçiq Nezireviq, Aneta Petrushevska, Besa Kalaja, Bojan Todoroviq, Bojanz Babiq, Dimitrije Bukviq, Dragana Rangjeloviq, Ernad Osmiq, Gabrijel Deliq, Gordana Stojanoska, Imer Topanica, Isidora Petroviq, Luiza Bouharaoui, Manja Veliçkovska, Mario Merxhan, Milana Gajoviq, Nikola Petroviq, Slagjana Nina Perkoviq, Stefan Slavkoviq e Tihana Gambirazha.

Përmbledhjen me 25 tregimet e përzgjedhura mund ta shkarkoni në formatin pdf në këtë link.

Kënaquni duke lexuar!

Planifikohen tri promovime të përmbledhjes Biber 03: në Shibenik, në Prijedor dhe në Prizren. Promovimi i parë do të jetë në Bibliotekën e Qytetit “Juraj Šižgorić” në Shibenik, më 25.03 nga ora 18.30.


 

Со задоволство ве известуваме дека е објавена збирката кратки раскази кои се избрани на третиот конкурс Бибер.

Третиот конкурс Бибер беше распишан во јануари 2019 година. На конкурсот пристигнаа 464 раскази на албански, македонски, босански, хрватски, црногорски или српски јазик. Во жирито беа Румена Бужаровска, Лејла Каламујиќ и Шкељзен Малиќи.

Првата награда ја доби расказот Glava од Моника Херцег, втората награда ја доби расказот Lito од Анте Сториќ а третата награда Mačetom ćeš me, mačetom ću te од Тамара Ковачевиќ. Во збирката се и раскази на следните авторки и автори: Абид Јариќ, Африм Демири, Аида Шечиќ Незиревиќ, Анета Петрушевска, Беса Калаја, Бојан Тодоровиќ, Бојана Бабиќ, Димитрије Буквиќ,  Драгана Ранѓеловиќ, Ернад Осмиќ, Габријел Делиќ, Гордана Стојаноска, Имер Топаница, Исидора Петровиќ, Луиза Бухарова, Мања Величковска, Марио Мерџан, Милана Гајовиќ, Никола Петровиќ, Слаѓана Нина Перковиќ, Стефан Славковиќ и Тихана Гамбиража.

Збирката со 25 избрани раскази можете да ја преземете во пдф формат на следниот линк.

Уживајте во читањето!

Во план се три промоции на збирката Бибер 03: во Шибеник, Приједор и Призрен. Првата ќе биде во библиотеката „Јурај Шижгориќ“ во Шибеник на 25.03. во 18.30ч.


Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je objavljena zbirka kratkih priča koje su izabrane na trećem konkursu Biber.

Treći konkurs Biber raspisan je u siječnju/januaru 2019. godine. Na konkurs je stiglo 464 priče na albanskom, makedonskom, bosanskom, hrvatskom, crnogorskom ili srpskom jeziku. U žiriju su bili Rumena Bužarovska, Lejla Kalamujić i Shkelzen Maliqi.

Prvu nagradu dobila je priča Glava, Monike Herceg, drugu nagradu dobila je priča Lito, Ante Storića, a treću nagradu priča Mačetom ćeš me, mačetom ću te, Tamare Kovačević. U zbirci su i priče autora/ki: Abida Jarića, Afrima Demirija, Aide Šečić Nezirević, Anete Petruševske, Bese Kalaje, Bojana Todorovića, Bojane Babić, Dimitrija Bukvića, Dragane Ranđelović, Ernada Osmića, Gabrijela Delića, Gordane Stojanoske, Imera Topanice, Isidore Petrović, Luize Bouharaouae, Manje Veličkovske, Maria Merdžana, Milane Gajović, Nikole Petrovića, Slađane Nine Perković, Stefana Slavkovića i Tihane Gambiraže.

Zbirku sa 25 izabranih priča možete preuzeti u pdf formatu na sledećem linku.

Uživajte u čitanju!

U planu su tri promocije zbirke Biber 03: u Šibeniku, Prijedoru i Prizrenu. Prva će biti u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” u Šibeniku, 25.03. u 18.30h.

poveznice:

kategorije:

ONMS

Biber

Kultura sjećanja

Priručnik