Godišnji izvještaj 2000 – III

Godišnji izvještaj 1999.-2000.

Centar za nenasilnu akciju

Bentbaša 31, 71000 Sarajevo, BiH

Tel/Fax: +387/33/440-417

cna.sarajevo@gmx.net

www.soros.org.ba/~cna

CENTAR ZA NENASILNU AKCIJU

CENTRE FOR NONVIOLENT ACTION

Contents / Sadržaj

Godišnji izvještaj III

septembar 1999. – avgust 2000.

 

Centar za nenasilnu akciju – CNA je projektni ured

Centra za obrazovanje i umrežavanje iz nenasilne akcije –

KURVE Wustrow, u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Projekat je započet u septembru 1997. Glavni ciljevi su treninzi

iz nenasilne razrade sukoba, umrežavanje i savetodavne

aktivnosti s namerom da se podrže i podstaknu lokalne

trenerske strukture u BiH.

CNA je registrovana NVO u BiH, kao spoljni ogranak KURVE Wustrow.

 

Sadržaj

Uvod i kratak pregled izvještaja……………………………………………………………………………………………………….. 3

1. kvartal, septembar 1999. – decembar 1999……………………………………………………………………………………………… 4

Radionica o organizacionom identitetu za ‘Nove nade’………………………………………………………………………….. 4

Konferencija o prigovoru savjesti i alternativnoj službi u BiH………………………………………………………………… 4

Sastanak o budućnosti prikupljanja finansijskih sredstava u BiH………………………………………………………….. 4

Osnovni trening iz nenasilne razrade konflikata, Trebinje…………………………………………………………………….. 5

Seminar koji je organizovao “ABRAHAM-a” u Livnu (F BiH)………………………………………………………………….. 6

2. kvartal, decembar 1999. – februar 2000………………………………………………………………………………………………… 6

Pripreme CNA za evaluaciju,……………………………………………………………………………………………………………………. 6

Priprema trenerskog priručnika……………………………………………………………………………………………………………….. 7

Dvodelna evaluacija i Seminar iz strateškog planiranja………………………………………………………………………… 7

Trening: Osnove iz nenasilne razrade konflikata……………………………………………………………………………………. 8

3. kvartal, mart – maj 2000………………………………………………………………………………………………………………………… 10

Abraham seminar, Sarajevo 21.03.2000……………………………………………………………………………………………… 10

»Ljudska prava počinju s tobom«, radionica u Sarajevu 14.04.2000………………………………………………… 11

Pilot Trening-Seminar za mir i nenasilje………………………………………………………………………………………………. 11

Trening za trenere III, Sarajevo 19.-21.5.2000…………………………………………………………………………………… 14

4. kvartal, jun – avgust 2000……………………………………………………………………………………………………………………… 15

Jednodnevna radionica u okviru programa CRS (Catholic Relief Service) za povezivanje porodica.. 15

Seminar “Tolerancija i prava manjina” u Zavidovićima  16.-17.06.2000…………………………………………… 15

Abraham seminar……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Pomoć i podrška prigovaračima savjesti i dezerterima iz Jugoslavije………………………………………………… 16

Program Treninga za trenere………………………………………………………………………………………………………………… 17

Oproštajno pismo Jasmina Redžepovića………………………………………………………………………………………… 24

Evaluacija CNA…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Evaluacija rezultata i postignutog nivoa samoodržanja……………………………………………………………………….. 25

multiplikacija……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

odabir trenera i njihova edukacija…………………………………………………………………………………………………………. 26

saradnja sa kvalifikovanim lokalnim trenerima…………………………………………………………………………………….. 26

organizaciona podrška i saveti……………………………………………………………………………………………………………….. 27

samoodržanje………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

Promene dugoročne strategije………………………………………………………………………………………………………………….. 28

Glavna snaga i slabosti CNA (kako ih CNA vidi)………………………………………………………………………………………… 28

Lokalizacija………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

Politički i društveni kontekst u kojem CNA radi………………………………………………………………………… 30

Planovi za budućnost……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

Trening za trenere………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

Osnovni trening……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

Sastanci za umrežavanje…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

Istraživački put u Makedoniju…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

Predstavljanje novih volontera………………………………………………………………………………………………………………… 33

Izdavanje Trenerskog priručnika………………………………………………………………………………………………………………. 33

Lični iskazi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33


Uvod i kratak pregled izvještaja

 

 

U septembru ove godine završava se treća godina rada CNA. U ovom izveštaju naći ćete kratak opis glavnih aktivnosti u proteklih 12 mjeseci, jedan deo evaluacije rada CNA u protekle tri godine, najnoviji stav što se tiče procesa lokalizacije i najavu naših planova za budućnost.

 

Ove tri godine rada ne bi se desile, da nismo imali podršku prijatelja i kolega iz Njemačke i od drugde. Duboko smo zahvalni našim pristalicama na predanosti tokom svog ovog vremena.

 

Najvažnija aktivnost kojom smo se bavili tokom protekle godine je Program Treninga za trenere II, sa 15 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Procenjujemo da je potencijal grupe veoma velik i svi smo veoma srećni zbog toga, kao i posla koji smo sa njima do sada uradili. Vrijedan doprinos Programu također je dao član našeg trenerskog tima Goran Božičević iz Centra za Mirovne studije iz Zagreba, Hrvatska.

Pored ovog Programa organizovali smo i sproveli dva Osnovna treninga iz nenasilne razrade konflikata sa aktivistima iz regiona bivše Jugoslavije, jedan pilot trening za aktiviste sa čitavog regiona Balkana (na engleskom jeziku), i oko desetak drugih radionica i seminara u saradnji sa drugim organizacijama.

 

Od prošle godine CNA timu se pridružio Adnan Hasanbegović, sa namerom da dugoročno nastavi rad u Sarajevu. Adnan je učestvovao u našem prvom Programu Treninga za trenere i bio je trener u drugom programu, ove godine, a biće stub našeg ureda u Sarajevu u bliskoj budućnosti.

Naš međunarodni volonter Cara Gibney prekinula je sa radom u maju ove godine, posle 18 meseci provedenih sa nama. Neočekivano i u kratkom roku, izgubili smo jednog člana našeg tima (Jasmin Redžepović) koji je prihvatio drugi posao. Jasminovo oproštajno pismo objašnjava njegove motive. U godišnjem izvještaju 1997.-98. napisali smo:

Specifična situacija nesigurnosti koja pogađa mnoge ljude u zemlji i njihova zabrinutost za budućnost (sposobnost da se osigura minimum za život) veoma je prisutna. Moguće je da će, iz tog razloga, biti teško angažovati ljude na duži rok, u ovom poslu koji jedva da nudi ikakvu sigurnost što se tiče budućnosti. Pitanje “Da li će biti novca za rad NVO za dve godine, u BiH?” plaši mnoge ljude koji bi se posvetili ovom poslu na duži rok.

Uprkos činjenici da CNA i dalje prima više-manje dovoljnu i redovnu potporu, zahvaljujući našim vezama u Nemačkoj odakle najveći deo novca stiže, mi verovatno nikada nećemo moći da pružimo siguran prihod našem osoblju. Najteže nam je bilo početkom leta ove godine, kada 3-4 meseca nismo primali plate.

 

Ipak nam ne nedostaje planova za budućnost, uključujući i plan za 2-4 nova volontera koji bi trebalo da se postepeno priključe CNA tokom sledećih 6 meseci, potencijalni novi ured u Skoplju/Makedoniji sledeće godine i dodatne aktivnosti u odnosu na naš uobičajeni program (više o tome u poglavlju “Planovi za budućnost”).

Glavne aktivnosti

Hronološkim redom

 

Izvještaj o aktivnostima od septembra 1999. do maja 2000. opisan je detaljnije u našem redovnom tromesečnom izveštaju.

 

1. kvartal, septembar 1999. – decembar 1999.

 

 

Radionica o organizacionom identitetu za ‘Nove nade’

21. septembar u Domu SHL, Sarajevo

 

CNA je na zahtev OSCE održao radionicu sa mrežnom organizacijom zvanom ‘Nove nade’.  Prvobitni zahtev OSCE bio je da CNA održi trening od 5 do 7 dana za osoblje ‘Nove nade’ iz timskog rada, donošenja odluka i nenasilne komunikacije, identiteta/nacionalnog identiteta i liderstva. CNA je odbacio ovu ideju jer nije došla od samih ljudi, i složili smo se da održimo jenodnevnu radionicu da bi facilitirali proces procene potreba i strategije za budućnost.

 

 

Konferencija o prigovoru savjesti i alternativnoj službi u BiH

Sarajevo 23.9.1999.

Član CNA učestvovao je na Konferenciji o prigovoru savesti i alternativnoj službi u Bosni i Hercegovini, koju je organizovao Pravni odjel Kancelarije Visokog predstavnika (KVP) za BiH. Konferenciji su prisustvovali predstavnici NVO iz oba entiteta BiH, Ministarstva odbrane Federacije Bosne i Hercegovine, Armije Republike Srpske, Predsednika Federacije BiH, KVP, Savjeta Evrope i Švicarskog instituta za komparativno pravo. Glavni razlog za ovu konferenciju je molba BiH za članstvo u Savjetu Evrope. Zakon o alternativnoj službi je jedan od uslova za članstvo.

 

 

Sastanak o budućnosti prikupljanja finansijskih sredstava u BiH

Sarajevo 9. novembar 1999.

 

Dvoje članova CNA prisustvovalo je sastanku koji je organizovao Quaker Peace Service (QPS) i Međunarodni savet dobrovoljne akcije (International Council on Voluntary Action – ICVA) o budućnosti finansiranja i prikupljanja sredstava za NVO u BiH. Sastanku je prisustvovalo tridesetak donatorskih organizacija i lokalnih i međunarodnih NVO, uključujući npr. CIP – Centar za informacije i podršku NVO, Spasite djecu, Svetska banka i različite ambasade.

 

Na sastanku su održane prezentacije o stanju NVO sektora i finansijskim perspektivama za budućnost. Raspravljalo se o zabrinutosti zbog prisutne tendencije donatora da odlaze iz Bosne, i u isto vreme, o tome da li su lokalne NVO pokazale dovoljno inicijative u pogledu samoodržanja. U okviru ovoga raspravljalo se i o tome da li je potrebno više uvažavati potrebe na terenu, ili slediti ono što su donatori spremni da finansiraju.

 

 

 

 

Osnovni trening iz nenasilne razrade konflikata, Trebinje

19.-29.11.1999. sa učesnicima iz zemalja/regiona bivše Jugoslavije

Planiran da se desi posle dva treninga u Makedoniji (koji su otkazani) trening u Trebinju bio je jedan od naših projekata planiranih na dugi rok (od novembra ’98.).

Grupa učesnika u Trebinju bila je u velikoj meri sastavljena od onih koji su se prijavili za Makedoniju, a učinjen je i dodatni napor da se pronađu učesnici sa Kosova i iz Crne Gore koji bi došli na trening u Trebinje, u istočnoj Hercegovini, u entitetu Republike Srpske.

 

Učesnici su došli iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Starosna dob bila je od 20-35, u proseku 25 godina. Njihovo profesionalno porijeklo obuhvatalo je:

 • Rad sa traumatizovanom decom
 • Vođenje centara za mlade
 • Aktiviste grupa za ljudska prava i političkih partija
 • Medije
 • Članove mirovnih grupa
 • Prava dece
 • Građanske inicijative
 • Studentske aktiviste i aktiviste građanskog otpora
 • Ženska prava
 • Demokratizaciju i trenerska odeljenja OSCE.

 

Radionice su često trajale duže nego što je prvobitno planirano, ponekad i do deset sati na dan. Kad kod je bila suočena s pitanjem ’Treba li da izostavimo neku vežbu da bismo završili na vreme?’ grupa je u većini zahtevala da se radi još. Energija grupe prelazila je i na nas u timu, ali je povremeno bilo iscrpljujuće i teško držati korak. Bilo je to izazovno, ali i predivno iskustvo.

 

Neki od najzanimljivijih momenata treninga desili su se tokom druge polovine, u fazi pošto se grupa oformila i postala spremna za otvorenu komunikaciju i konfrontaciju čak i o najkontroverznijim /tabu temama. Tema roda izazvala je vrlo snažna osećanja među učesnicima. Jaka osećanja pojavila su se ponovo u radionicama o ‘konstruktivnoj transformaciji konflikata’ koje su bile držane metodom ‘forum-teatra’, u formi igre-uloga koje su učesnici  postavljali za sebe i onda pokušavali da promene nasilne situacije (strukturne ili neposredne).

 

Tema moć i liderstvo vrtela se oko pitanja individualne i moći grupe, odgovornosti, i često neprepoznatih mogućnosti opiranja moći tiranije. Ona je takođe bila vrlo emocionalna i dovela je do snažnih ličnih preispitivanja kod pojedinih učesnika. Tokom radionice o liderstvu analizirano grupno i pojedinačno  shvatanje pojma ‘vođa’. To je obuhvatalo očekivanja, odgovornosti, i odnos koji grupa uspostavlja sa vođom. Bilo je očigledno široko rašireno osećanje straha u vezi sa idejom o grupnom lideru, s obzirom da je fokus u razumevanju uloge vođe na onog koji tlači a manje na onog koji služi, i ima posebne odgovornosti definisane od strane grupe (uključujući i vođu).

Dokumentacija treninga “Ovo je KAŠA-POPARA! Toliko se zepetljalo” dostupna je na zahtev – na bosanskom/hrvatskom/srpskom, na 70 strana.

 

 

Seminar koji je organizovao “ABRAHAM-a” u Livnu (F BiH)

Tema: Ljudska prava sa naglaskom na slobodu veroispovesti Srba, Hrvata i Bošnjaka u oblastima u kojima su u manjini, 4. – 6. Decembar 1999.

 

“Abraham” – lokalna asocijacija za mirovni rad i međureligijski dijalog iz Sarajeva, organizovala je seminar u Livnu, BiH. Glavna tema bila su ‘ljudska prava i verske slobode Srba, Hrvata i Bošnjaka u oblastima u kojima su manjina.’ Bio je to prvi od tri seminara na ovu temu, koji su planirani da se održe u tri različita grada u BiH. Član tima CNA bio je facilitator na seminaru. Pohađalo ga je tridesetak ljudi, uključujući i predstavnike lokalnih NVO, medija, političkih partija i drugih javnih ličnosti iz svakog od tri konstitutivna naroda BiH.

 

 

 

2. kvartal, decembar 1999. – februar 2000.

 

 

Pripreme CNA za evaluaciju,

uz podršku Quaker Peace & Service (QPS) sponzorskog konsultativnog sastanka.

11. januar 1999.

 

U septembru 1999. QPS je organizovao vikend seminar na temu ‘Evaluacija’ na kojem je učestvovao član CNA. QPS je ponudio follow-up sastanke sa učesnicima ovog seminara, s ciljem da pruži podršku i ponudi savet organizacijama u kojima su oni aktivni.

CNA je odlučio da iskoristi ovu ponudu za pomoć u evaluaciji.

Marina Škrabalo (Centar za mirovne studije- Centre for Peace Studies-Zagreb) i Nataša Milenković (Autonomni ženski centar – Beograd), došle su da nas savetuju kako da krenemo sa evaluacijom.

 

Pomenuti sastanak bavio se trima pitanjima, a to su:

Razmatranje metoda evaluacije koje smo do tada koristili (na kojem nivou smo sprovodili evaluaciju u prošlosti i koliko od toga je dokumentovano itd.)

Prolaženje kroz pripremljena pitanja o tome šta CNA želi da evaluira i kako, prorađujući indikatore i interesne grupe

Razrada plana rada na evaluaciji tj. ko, kada, šta itd.

 

 

Priprema trenerskog priručnika

Razvoj ‘Priručnika za treninge iz nenasilne razrade konflikata’

Studijsko putovanje, januar-februar 2000.

 

Krajem januara Nenad Vukosavljević proveo je dve sedmice na studijskom putovanju, kao prirema za Priručnik za treninge iz nenasilne razrade konflikata’.

 

Prvi sastanak na tom putu bio je sa profesorkom Mari Fitzduff u Derryju/Londonderry, direktorom Initiative on Conflict Resolution & Ethnicity (INCORE – www.incore.ulst.ac.uk). Mada je g-đa Fitzduff napisala Priručnik o veštinama rešavanja konflikata u okviru zajednice prilagođen situaciji u Severnoj Irskoj, fokus onog što trenutno radi nije na samim treninzima, već na upravljanju INCORE-om i na međunarodnom istraživačkom radu.

 

Drugi sastanak bio je sa Stevom Williamsom – Responding to Conflict (RTC) / INCORE.

Steve Williams radi jedan deo vremena kao istraživač za INCORE i član je organizacionog/trenerskog tima za 10-nedeljni međunarodni trenerski kurs koji vodi Responding to Conflict iz Birminghama. G-din Williams predstavio je oblasti rada RTC u kojima je on uglavnom angažovan, i bio je veoma zainteresovan da čuje o CNA i našem radu na Balkanu.

 

Diana Francis

Ona je trener iz Engleske sa veoma bogatim internacionalnim trenerskim iskustvom, i sarađivala je sa različitim organizacijama uključujući KURVE Wustrow, International Alert i Quaker Peace and Service. Diana Francis je radila na ‘Resource Pack for Conflict Transformation  – International Alert, London’, koji je Nenad proučavao u fazi priprema za Priručnik koji će CNA štampati. G-đa Francis pružila nam je značajan feedback u vezi Priručnika tokom popodnevnog sastanka u Bathu.

 

 

Dvodelna evaluacija i Seminar iz strateškog planiranja

sa Schueler Helfen Leben (SHL), februar 2000.

 

SHL je tražio pomoć od CNA da razradi i ostvari seriju radionica u trajanju od 2 vikenda, što bi bio glavni segment samo-evaluacije koju sprovodi sadašnji tim SHL. Od CNA je zatražena pomoć u razvoju i implementaciji seminara u trajanju od dva vikenda na engleskom jeziku, a takođe i podrška u analizi informacija koje su pribavljene, i u dokumentovanju tih informacija. Ta dva vikenda su predstavljala seminare iz evaluacije i strateškog planiranja. CNA nikad ranije nije radion nešto na ovu temu, i zahtev je prihvaćen kao pilot/eksperimentalni rad na prilagođavanju naših metoda rada prikupljanju informacija pogodnih za evaluaciju.

 

Radionice je pripremio CNA koordinirano sa određenim informacijama koje je SHL trebalo da sakupi na seminaru. Sadašnje osoblje SHL našlo se u poziciji bez dovoljno intenzivnog uvoda u posao, u kontekstu rada u BiH, a nema dovoljno dokumentacije o prethodnom radu SHL da se to propisno radi.

 

 

Trening: Osnove iz nenasilne razrade konflikata

Kiseljak, 25. februar – 6. mart 2000.

 

Trening Osnove iz nenasilne razrade konflikata održan je od 25.2. – 6.3.2000., u Kiseljaku. Trening je organizovao i sproveo CNA Sarajevo.

 

Učesnici su došli iz različitih gradova i zemalja/regiona bivše Jugoslavije:

BiH (uključujući oba entiteta): Banja Luka, Mostar, Busovača, Sarajevo i Zavidovići

Hrvatska: Zagreb, Vukovar

SRJ (uključujući Crnu Goru, Vojvodinu i užu Srbiju): Podgorica, Sombor, Inđija, Pančevo, Beograd i Novi Pazar

Makedonija: Skoplje, Ohrid

Učestvovalo je sedam žena i osam muškaraca. Godine starosti između 23 i 34, prosečno 26,5.

 

Neke od organizacija u kojima su učesnici aktivni su:

Biro za prigovor savjesti, Dječije igraonice – Busovača, Građanska zajednica za pomoć djeci i omladini SRCEM, Centar za informacije i podršku lokalnim NVO, Centar za mlade – Zavidovići, Pokret za mir – Pančevo, Ravangrad – Sombor, Urban-in, Asocijacija za demokratski prosperitet ZID, Prva dječja ambasada na svijetu MEĐAŠI, Centar za mirovne studije – Zagreb, Projekt građanske demokratske inicijative.

Pored aktvnosti u organizacijama iz kojih učesnici dolaze, neki od njih rade kao prosvetni radnici ili politički aktivisti.

CNA je primio oko 60-70 prijava za ovaj trening, i odabrano je 20 učesnika. Nažalost, neki od njih su otkazali dan pre početka treninga, a jedan je otkazao poslednjeg dana, pre nego što smo krenuli u Kiseljak. Dvoje od onih koji su otkazali bili su sa Kosova pošto se nisu osećali bezbedno na putu zbog tamošnje teške situacije.

 

Bio je to prvi put da CNA organizuje trening u delu BiH gde su Hrvati u većini, a također i prvi put da se ljudi iz tih područja prijave za trening i učestvuju u njemu. Također, po prvi put smo imali učesnike iz Sandžaka (dela Srbije i Crne Gore gde su Bošnjaci u većini) i Vojvodine.

 

Trenerski tim činila su tri člana CNA tima i Dejan Videnović koji je učestvovao u Programu Treninga za trenere CNA. Ovo predstavlja nastavak politike CNA da podržava učesnike programa Treninga za trenere i da im daje priliku da sakupe više iskustva kao članovi trenerskog tima na dužim treninzima.

 

Trening su finansirali Friedrich Ebert Stiftung, Nemačka savetodavna kancelarija – GTZ, Ambasada Kraljevine Norveške, Fond Know How i Odjel za civilno društvo OSCE.

 

Teme na kojima smo radili:

–                međusobno upoznavanje

–                nenasilna komunikacija

–                timski rad

–                donošenje odluka

–                razumevanje konflikata

–                percepcija

–                nasilje/ nenasilje

–                razlike

–                predrasude

–                rod

–                moć

–                liderstvo

–                konstruktivno bavljenje konfliktima

–                identitet

 

Utisak trenerskog tima bio je da je grupa spremna da se suoči sa mnogim pitanjima kao i da je motivisana i zainteresovana.

 

Za vreme radionice na temu ‘razumjevanje konflikata’ radili smo na procesu konflikata, kako se javljaju, šta u njima pokazujemo a šta skrivamo, koliko konflikti mogu biti konstruktivni i zašto/kako konflikti mogu da se pretvore u nasilje. Simulacija (igra-uloga) konfliktne situacije koja je izvedena, izazvala je snažne emocije, što se pretvorilo u nasilnu scenu. Takođe, tokom igre uloga polomila su se vrata prostorije u kojoj smo radili, i to je svemu dalo na raealnosti, sa direktorom hotela koji je ušao vičući da će pozvati policiju, (na sreću smirio se i sa njim se moglo razgovarati). Svi smo se loše osećali i atmosfera je bila mučna i napeta. Ipak, uprkos tome, svi su želeli da se suoče sa situacijom i o njoj prodiskutuju. Za sve nas bilo je to teško iskustvo, ali konflikt može biti vrlo konstruktivan i iz njega se može mnogo toga naučiti – to je upravo ono što se u ovoj situaciji i desilo. Diskusija koja je sledila predstavlja analizu ovog procesa u okviru vežbe, uz povezivanje sa procesima iz stvarnog života, na ličnom, ali i političkom planu.

 

Ovo zajedničko iskustvo uticalo je na formiranje grupe i jačanje poverenja, a zbog toga i na budući rad. Trenerski tim smatrao je neke teme vrlo teškim za suočavanje: nacionalne predrasude, nacionalni identitet, rod i razlike.

 

Neke od izjava iz usmene evaluacije treninga:

 

–         Naučio sam mnoge stvari. U stvari, mnoge od njih znao sam i ranije, ali nisam znao da ih koristim i to sam ovde stekao.

–         Potrebno mi je još uvek da se vežbam u svojoj sredini, i onda ću reći šta mi još nedostaje.

–         Glavno je da su mi se sada otvorila neka pitanja, pošto sam čuo mnoga mišljenja za koja nisam znao.

–         Imam mnogo tema za razmišljanje. Nisam shvatila muški pogled na ulogu polova u društvu. Nisam pričala sa ljudima ovako otvoreno i iskreno ko zna koliko dugo.

–         Mnogo toga sam dobio. Postao sam svestan svog ponašanja, i osetljiviji na neke vrste ne-fizičkog svakodnevnog nasilja. Nisam dobio definicije, gotove odgovore s tačkom, i zbog toga sam srećan.

–         Želim da se zahvalim trenerskom timu i učesnicima. Dobio sam nešto, ali to sigurno nije ono što sam očekivao. Preskočio sam 3 stepenika u svom životu za 10 dana, a inače bi mi za to trebalo mnogo više vremena. Hvala vam još jednom.

–         U nekim trenucima osećao sam svoje slabosti i mane. Po prvi put sam govorio pred 20 ljudi koji su me zaista slušali.

–         Prva 2-3 dana samo je nekoliko ljudi govorilo, ali smo mi naučili da slušamo. Ja sam slušao svih 10 dana, što je za mene novo iskustvo. Neki su mnogo dobili time što su počeli da pričaju, a neki time što su postali tiši.

 

Trenerski tim je generalno veoma zadovoljan treningom, grupom, obavljenim poslom kao i timskim radom unutar trenerskog tima.

Tim je također zadovoljan činjenicom da su mnogi učesnici imali vrlo aktivne diskusije u slobodno vreme u vezi s temama na kojima se radilo, sa političkom dimenzijom koja se pokazala tokom radionica. Mnogi učesnici izrazili su potrebu da se ovakva vrsta treninga organizuje u njihovom okruženju i organizacijama u kojima su aktivni.

 

Dokumentacija sa treninga “MRDNI MALO!“ na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku (83 strane) obuhvata detaljne informacije o radionicama, zabeleške diskusija i evaluaciju. Dostupna je na zahtev direktno od CNA.

 

 

3. kvartal, mart – maj 2000.

 

 

Abraham seminar, Sarajevo 21.03.2000.

 

Asocijacija za rad na izgradnji mira i međureligijski dijalog, Abraham iz Sarajeva, organizovala je seminar “Ljudska prava sa posebnim naglaskom na vjerske slobode Srba, Bošnjaka i Hrvata u oblastima u kojima predstavljaju etničke manjine”. Održana su tri seminara, u nizu, u Livnu, Doboju i Travniku, pri čemu svaki od ovih gradova ima različitu etničku strukturu stanovništva, a završni seminar održan je u Sarajevu sa jednim članom CNA u ulozi facilitatora.

Seminari su pokrivali teme: manjina, vjerskih sloboda, građanskih prava, zajedničke projekte nacionalnih i verskih organizacija i institucija. Sva ova pitanja veoma su važna i relevantna za BiH u sadašnjem trenutku posleratne izgradnje mira.

Postavljanje seminara u gradovima u kojima je po jedan od tri konstitutivna naroda u većini dalo je poseban kvalitet radu. To je takođe otvorilo mogućnost za dalju procenu potreba i uvid u položaj manjina u svakoj od ovih regija.

Pored toga, izražena su i lična iskustva s obzirom na položaj manjina kao i problemi koje građani imaju s obzirom na politiku diskriminacije lokalnih vlasti prema manjinama.

Konačno, završni seminar u Sarajevu iskorišten je da se formulišu konkretni predlozi o koracima potrebnim da bi se situacija popravila, na osnovu informacija o trenutnim prilikama u celoj zemlji.

Tri istaknuta profesora, eksperta na ovom polju, koji su držali predavanja tokom seminara otkrili su neke bitne aspekte što se tiče rešenja ovih nagomilanih problema.

Generalno govoreći, događaji kao što je ovaj sigurno doprinose razvoju civilnog društva, kroz demistifikovanje i podizanje svesti o problemima u vezi s verom, u samim vjerskim organizacijama i izvan njih.

Detaljan izvještaj sa ovog programa može se dobiti direktno od Abrahama (email:ibrahim@bih.net.ba).

 

»Ljudska prava počinju s tobom«, radionica u Sarajevu 14.04.2000.

 

Član tima CNA uzeo je učešća u jednodnevnoj radionici “Ljudska prava počinju s tobom”. Koncepcija ove radionice bila je: kratak trening za trenere. Organizovao ju je QPS – Sarajevo (Quaker Peace and Service) u saradnji sa Amnesty International. Učesnici ove radionice bili su aktivisti NVO iz oba entiteta BiH. Radionicu je vodio volonter Amnesty International iz Švedske i sekretar Amnesty International iz Velike Britanije.

 

 

Pilot Trening-Seminar za mir i nenasilje

Banovići, 21. april – 2. maj 2000.

 

Balkanski Pilot Trening-Seminar za mir i nenasilje organizovao je Centar za nenasilnu akciju – Sarajevo, a održan je između 21. aprila – 2. maja 2000., u Zlači, blizu Banovića u Bosni i Hercegovini.

 

Trening je pohađalo 18 učesnika, osam žena i deset muškaraca iz Bosne i Hercegovine, Jugoslavije, Hrvatske, (BJR) Makedonije, Albanije, Bugarske, Rumunije, Turske i Grčke. Nažalost, dvoje učesnika, jedan sa Kosova i drugi iz Crne Gore otkazali su nekoliko dana pre početka treninga. To nas je ostavilo bez učesnika iz ovih regiona, pošto nije bilo moguće naći zamenu u tako kratkom roku pre početka treninga. Starosna dob učesnika varirala je od 20 do 35 godina.

 

Učesnici su došli iz sledećih organizacija:

°         Albanski komitet za mir i demokratiju, Tirana, Albanija

°         Unija albanskih novinara (K.SH.B.G.), Tirana, Albanija

°         Gender Task Force, Tirana, Albania

°         Centar za mlade, Zavidovići, Bosna i Hercegovina (Federacija BiH)

°         Forum žena Gračanica, Bosna i Hercegovina (Federacija BiH)

°         Asocijacija Most, Višegrad, Bosna i Hercegovina (Republika Srpska)

°         Unija bugarskih fondacija i asocijacija, Sofija, Bugarska

°         Antiratna kampanja, freelance trener, Trogir, Croatia

°         Makedonski univerzitet, (student ekonomije i političkih nauka), Solun, Grčka

°         Prva dječija ambasada na svijetu – Međaši – Skoplje, Makedonija (BJRM)

°         Balkanski mirovni centar na Univerzitetu Sveti Ćirilo i Metodije, Skoplje, Makedonija (BJRM)

°         Mađarska studentska unija Cluj-Napola, Oradea, Rumunija

°         Omladinska organizacija Demokratske stranke, Oradea, Rumunija

°         Asocijacija protivnika rata iz Ankare, Greeenpeace, Ankara, Turska

°         Asocijacija protivnika rata, Izmir, Turska

°         Autonomni ženski centar protiv seksualnog nasilja, Beograd, Jugoslavija

°         Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, Novi Sad, Vojvodina, Jugoslavija

°         Novi Sad – Humanitarni centar, Novi Sad, Vojvodina, Jugoslavija

 

Pošto je ovo bio pilot projekat, mnogi aspekti seminara su bili novi za CNA. Odgovor finansijera na projekat bio je, u najmanju ruku, razočaravajući. Prikupljanje sredstava je započelo u oktobru 1999. godine, ali to nije imalo nikakvog efekta što se tiče sume koju smo uspeli da obezbedimo. U aprilu 2000., neki finansijeri još uvek nisu znali kako će utrošiti svoje finansijske resurse za 2000. godinu. Skoro da smo došli dotle da otkažemo trening kada nas je Westminster Foundation for Democracy obavestila da će nam dati značajan deo potrebnog iznosa. Schueler Helfen Leben (SHL) je takođe dao znatnu sumu, i sa ovo dvoje finansijera mogli smo da nastavimo. Ipak, nismo uspeli da skupimo mnogo više od polovine iznosa potrebnog za održavanje seminara, a praznina koju to ostavlja u finansijama CNA može imati uticaja na naš rad do kraja 2000. godine.

 

Organizovanje putovanja i dobijanje viza za učesnike bilo je komplikovano, ali na kraju smo srećni što su svi koje smo očekivali , bezbedno stigli u Sarajevo.

 

Pošto radi u bivšoj Jugoslaviji od 1997. CNA je uspostavio veze i uvid u rad raznih organizacija širom regiona. Kada stignu prijave za trening, mi imamo sliku, ili nam nije teško da steknemo sliku, o tome kakva je grupa iz koje pojednici koji se prijavljuju dolaze. Međutim, što se tiče grupa koje su učestvovale na balkanskom treningu, iz zemalja van regiona bivše Jugoslavije, imali smo vrlo slabu predstavu o tome kakve su te grupe, osim nekih osnovnih informacija datih u prijavi. Ovo shvatamo kao potencijalno prvi korak ka stvaranju veza sa organizacijama koje nam mogu dati koristan uvid u grupe koje se prijavljuju.

Zbog prisustva različitih zemalja radilo se na engleskom jeziku. Nivo znanja jezika učesnika bio je različit, što je uticalo na angažovanost tokom sesija. Što se tiče bilo kakvog rada na engleskom u budućnosti, trenerski tim se pita treba li radionice dalje prilagoditi da bi odgovarale seminaru koji se drži na drugom jeziku, a takođe i treba li CNA da uloži više napora u to da obezbedi potreban nivo znanja stranog jezika, pre održavanja samog treninga.

 

Teme na kojima se radilo tokom seminara su:

 

 •          Uvod
 •          Nenasilna komunikacija
 •          Timski rad i donošenje odluka
 •          Nasilje/Nenasilje
 •          Percepcija
 •          Shvatanje konflikat
 •          Razlike
 •          Rod
 •          Predrasude
 •          Identitet i nacionalni identitet
 •          Liderstvo
 •         Kreativna razrada konflikata
 •          Snaga i akcija
 •          Evaluacija

 

 

Tema roda bila je uzrok velike diskusije/debate u plenarnom delu, u vezi s pravilima rada, i u brojnim radionicama. Ipak, sama radionica o rodu bila je jedna od jalovijih, a nekim članovima trenerskog tima činila se “najlakšom”, s najmanje konfrontacije od svih koje su videli.

 

Radionica o identitetu, iako jedna od ‘mekših’ na programu, izazvala je jednu od najjačih reakcija tokom diskusije, tokom koje su izrečene lične i hrabre izjave, što je dovelo do emocionalno obojene debate o nacionalnom identitetu. (Zbog njihove lične prirode, te izjave nisu dokumentovane).

 

Zbog prirode seminara, koji je imao pilot karakter, evaluacija je bila od izuzetne važnosti. Evaluacija je urađena na bazi radionice i u formi upitnika. Neke od izjava datih tokom radionice o evaluaciji su:

 

 • Dobio sam mnogo informacija o nenasilju, Balkanu, svom iskustvu, stekao prijatelje i toleranciju u odnosu na druge ideje. Saznao sam ko sam, stekao trenerska znanja i čuo mnogo viceva. Izgubio sam neke od predrasuda.
 • Sada imam prijatelje na Balkanu. Iskustvo je veoma dobro i novo znanje … Ovaj trening mi je otvorio nove vidike.
 • Imao sam mnogo posla. Nikad ne bih očekivao da će ovo biti ovako zamorno. Sreo sam se s ljudima koje bih voleo da sretnem, a za to ranije nisam imao prilike.
 • Izgubio sam koncept svog nacionalnog ponosa. To mi je veoma važno kao pravniku i čoveku – učeći o drugim zemljama i kulturama. Takođe sam saznao da su Grci dobri ljudi.
 • Ovaj rad je obavezan za Balkan.
 • Balkan je kao bomba (koja može da eksplodira, a ovo može to da spreči!) mi čekamo da eksplodira. Seminari ovakve vrste su neophodni da se promeni mentalitet.
 • Ovaj rad može da promeni sve, zato što ljudima daje moć i oni mogu sve da promene.
 • Ništa nije prirodno. Ako nešto želiš, možeš to da uradiš. Ali, mislim da bi za Balkan bilo divno da CNA postoji svugde.
 • Imao sam problema sa zemljama bivše Jugoslavije. Pomaže mi da budem uključen u to. Treba da učim još više.
 • Vidim da je CNA deo mreže na nivou Balkana, svetske mreže … Dobro je nastaviti.
 • (Očekujem da) CNA može da podrži druge organizacije koja mogu da se uključe u mrežu.
 • CNA je već započeo rad na nivou Balkana; dobro bi bilo nastaviti s tim.
 • Slažem se sa svakom organizacijim koja to radi, ne samo s CNA.

 

 

Naš je osećaj da su ciljevi: podizanje svesti i izgradnja kapaciteta za regionalnu saradnju u velikoj mjeri ostvareni, a evaluacioni upitnici (Da li vidite potencijal za saradnju sa nekim od učesnika? Kakvu?) to jasno potvrđuju.

 

Osnovno pitanje za CNA kao organizatore i trenere bilo je da li su treninzi iz nenasilne razrade konflikata  potrebni i korisni na nivou Balkana i da li ovakva vrsta projekata odgovara  potrebama aktivista iz regiona. Posle evaluacije, svi učesnici, i tim, delili su zajedničko mišljenje da potreba postoji, i svi su izrazili da je neophodno da se nastavi i proširi.

 

Ako CNA donese stratešku odluku da proširi svoj rad izvan zemalja/regiona bivše Jugoslavije, za to su nam potrebni resursi, da bismo mogli proizvesti efekat multiplikacije znanja i razvijanje svesti. Trening za trenere, za ljude iz bivše Jugoslavije koji su učestvovali na osnovnom treningu iz nenasilne razrade konflikata predstavlja vrlo važan korak ka postizanju efekta multiplikacije. Naše prethodno iskustvo potvrđuje ispravnost ovog pristupa. Verujemo da rad na Balkanu treba sprovoditi na ovakav način, takođe omogućujući Trening za trenere posle ostvarivanja 3 osnovna treninga, kao što je ovaj pilot projekat. Spremni smo da radimo dalje na širem balkanskom planu, i nameravamo da razvijamo veze koje smo uspostavili sa grupama i pojedincima koji su učestvovali na seminaru. Na neke sledeće seminare na balkanskom nivou, nameravamo da u trenerski tim i organizacione aspekte događaja uključimo ljude izvan bivše Jugoslavije,.

 

Za dokumentaciju sa seminara, naslovljenu ‘P(l)ink barbarianchickenfreak’ (120 strana), kontaktitajte CNA – Sarajevo. Dokumentcija sadrži potpunu evaluaciju seminara od strane trenerskog tim, evaluaciju učesnika i upitnike, uputstva za radionice i odgovore učesnika (uključujući i citate), detalje o NVO koje su bile prisutne na seminaru,  i fotografije događaja.

 

 

Trening za trenere III, Sarajevo 19.-21.5.2000.

 

Poslednji deo prvog Programa Treninga za Trenere koji je počeo u oktobru 1998., održan je u Sarajevu u Domu SHL, 19.-21. maja 2000. Prvobitno je planirano da se ovaj trening održi godinu dana ranije, u maju 1999. godine, ali je zbog rata u Jugoslaviji otkazan. Trening je, u osnovi, održan bez ikakvih sredstava, jer nam je Schüler Helfen Leben velikodušno pružio besplatan smještaj, u njihovoj kući za seminare, u Sarajevu. Niko od trenera, uključujući Otta i Anu Raffai koji su došli iz Zagreba, nije dobio nikakav honorar, a učesnici su sami platili svoje putne troškove. Na trening je došlo šest učesnika, mada je jedan od njih nažalost morao da se vrati u Beograd zbog porodičnih problema.  Svi oni koji su došli na trening, u međuvremenu su radili kao treneri i trenutno su angažovani na trenerskom radu u različitim organizacijama. Uprkos činjenici da je tako malo ljudi moglo da dođe na trening, svi okupljenji izrazili su veliko zadovoljstvo da se trening/skup desio.

 

Dva glavna pitanja sa treniga bila su:

–          evaluacija celog programa, u odnosu na prvobitna očekivanja i iskustva prikupljena u međuvremenu

–          očekivanje što se tiče mogućnosti buduće saradnje i razmišljanja o ličnim vizijama i željama za budućnost.

 

Najjači utisak sa ovog skupa je osećanje povezanosti i mogućnost da se oslonimo jedni na druge i da računamo na podršku i saradnju u budućnosti.

 

Sakupljene su bitne informacije, što se tiče pripreme skorog sledećeg Treninga za trenere i dobijena je dodatna motivacija.

 

U slobodno vreme Otto i Ana Raffai dali su nam dragocene povratne informacije što se tiče radne verzije Priručnika za treninge iz nenasilne razrade konflikata, koji priprema član CNA, a pored svega toga uhvatili smo trenutak da popričamo o teškoćama i da razmenimo neke skoro usvojene metode.

 

 

 

4. kvartal, jun – avgust 2000.

 

 

Jednodnevna radionica u okviru programa CRS (Catholic Relief Service) za povezivanje porodica

 

Na zahtev CRS Sarajevo CNA je održao nekoliko jednodnevnih radionica u okviru programa CRS “Povezivanje porodica”. Ciljnu grupu činili su ljudi koji su zainteresovani da rade sa drugima na povezivanju porodica u svojoj sredini. Cilj projekta je da se povežu porodice koje se vraćaju u svoje nekadašnje domove s ljudima koji su tamo ostali i onima koji su se tu doselili za vreme ili tokom rata, da bi se između njih uspostavila komunikacija i povjerenje.

Član CNA vodio je radionice na teme “nenasilne komunikacije” i “razumevanja konflikta” u gradićima: Trnovo, Han Pijesak (Pjenovac), Sokolac i Prača, u istočnom delu Republike Srpske, u oblasti u koju se do sada vratilo vrlo malo izbeglica. Učesnici ovih radionica bili su različitog etničkog porekla, zanimanja i dobi. U grupi je bilo 8-12 ljudi.

Svrha treninga je da se učesnicima daju neka znanja i veštine koje bi im mogle koristiti u radu na terenu, u gradovima i selima iz kojih dolaze.

Učesnici su bili vrlo zadovoljni aktivnom ulogom koja im je ponuđena, što su i iskoristili. Izjava jednog od učesnika  radionice: “Zadovoljan sam današnjim danom i radom na temu “razumevanje konflikta” jer smo mi sami bili predavači i mogao sam da naučim mnogo od drugih i dam svoj doprinos “.

 

 

Seminar “Tolerancija i prava manjina” u Zavidovićima  16.-17.06.2000.

 

Dvodnevni seminar koji je organizovao Klub mladih iz Zavidovića sadržao je i radionicu o “Razlikama i predrasudama” koju je vodio član CNA i nekoliko predavača koji su pružili informacije za diskusiju koja je usledila.

Učestvovali su predstavnici NVO i građani Zavidovića. Nažalost, iako su bili pozvani, niko nije došao iz susednih gradova: Maglaja i Žepča u centralnoj Bosni. Ova tri grada nalaze se u oblasti u kojoj su vođene borbe između tri vojske: bosanske, srpske i hrvatske, u različitim periodima rata, svi protiv svih. Situacija je i dalje prilično napeta i u čitavoj oblasti ima vrlo malo komunikacije, pa je velika šteta što seminar nije iskorišćen za okupljanje.

Neočekivani gosti iz Italije takođe su bili prisutni na seminaru, pa je radionica bila prevođena što je dosta uticalo na ceo proces. Uprkos činjenici da svi pozvani nisu došli, učesnici su izrazili zadovoljstvo poslom koji je obavljen, kao i postignutom razmenom mišljenja o tim pitanjima.

 

 

Abraham seminar

Odnos između vjernika i onih koji misle da to nisu

 

“Abraham”, organizacija za međuvjerski dijalog iz Sarajeva, organizovala je seminar od 23.06. do 25.06.2000. u Jablanici (BiH), sa glavnom temom: Odnos između vjernika i onih koji misle da to nisu.

Seminar je pohađalo oko 30-tak članova NVO i vjerskih zajednica iz BiH. Učestvovao je i jedan član CNA kao facilitator.

Seminar je organizovan kao kombinacija interaktivnih radionica i predavanja.

Predavanja su držali sledeći predavači:

Fra Ivo Marković, katolički teolog

Nemanja Dražić, pravoslavni teolog

Muhamed Porca, islamski teolog

Christof Ziemer, teolog iz Njemačke i direktor Abrahama

Tema je bila veoma zanimljiva za većinu učesnika, zbog svoje aktuelnosti u kontekstu trenutne političke situacije i zbog pojedinačnih iteresovanja učesnika.

Predavanja i diskusije su se između ostalog bavile i odnosom svetih knjiga prema ovoj temi. To je bilo vrlo inspirativno za grupu, pa je bilo mnogo pitanja za predavače i takođe i vrlo zanimljivih diskusija.

Drugi dio seminara sastojao se od interaktivnih radionica, tako da su učesnici analizirali trenutno stanje ovih odnosa u BiH i izlagali sopstvena životna iskustva. Takođe, napravljena je lista prijedloga, kako da se pomenuti odnosi unaprede. Diskusije su pokazale da je obrađivana tema veoma važna, ne samo ovdje na Balkanu, već i svugde u svijetu, i da bi seminare kao ovaj trebalo češće  organizovati. Ovakvi dijalozi i diskusije doprinose osvetljavanju tabua i demistifikaciji predrasuda sa obe strane.

Dat je prijedlog da se na sledećem seminaru angažuju predavači sa backgroundom ateističke filozofije.

Za više informacija o ovom seminaru, možete kontaktirati direktno organizaciju “Abraham”, E-mail adresa: ibrahime@bih.net.ba.

 

 

 

Pomoć i podrška prigovaračima savjesti i dezerterima iz Jugoslavije

Sadtanak u Quaker Peace and Service, 14.7.2000. u Sarajevu

 

Nekoliko NVO je preduzelo inicijativu da organizuje sastanak u kancelariji QPS sa temom: Pomoć i podrška prigovaračima savjesti i dezerterima iz Jugoslavije. Na početku, neki od učesnika su izrazili svoje viđenje trenutne situacije u Jugoslaviji, koja je procijenjena kao nestabilna zbog političkih prilika U Crnoj Gori i predstojećih izbora u septembru. Mnogo vojske i policije na ulicama davalo je utisak o mogućnosti potencijalnog oružanog sukoba.

Učesnici su raspravljali kako lokalne i međunarodne NVO u BiH mogu da pomognu prigovaračima savjesti i dezerterima iz Jugoslavije. Predloženo je da se lobira u regionalnim organizacijama i realizuju uslovi za mogući smještaj ovih ljudi kao i logističku i drugu pomoć njihovom političkom aktivizmu.

Takođe je predloženo da se kontaktiraju grupe i organizacije iz Jugoslavije, što je prije moguće, da se omogući bliska saradnja tokom ovog perioda.

Ovaj sastanak je važan zato što su analizirane mogućnosti da se pomogne i podrži, omogući delovanje na vrijeme, pre mogućeg nasilnog konflikta u Jugoslaviji.

 

 

 

Program Treninga za trenere

iz nenasilne razrade konflikata

 

Program Treninga za trenere iz nenasilne transformacije konflikata koji je organizovao CNA Sarajevo započeo je u junu 2000. Sastoji se iz 5 faza (za više informacija molimo pogledati prethodni izvještaj CNA mart-maj 2000.), i do sada su tri od njih završene:

 

Faza I: 10-odnevni trening (Jablanica, BiH, 9.-19.6.2000.)

Faza II: Follow-up sastanci (jun-jul 2000.)

Faza III: 10-odnevni trening (Jahorina, BiH, 28.7-7.8.2000.)

 

Trenerski tim činila su tri člana tima CNA i Goran Božičević (Centar za mirovne studije, Zagreb, Hrvatska).

 

O učesnicima

 

Bilo ih je 15, 9 žena i 6 muškaraca, iz Bosne i Hercegove, Hrvatske, SR Jugoslavije i  Makedonije. Starosna dob učesnika u grupi varirala je od 19 do 32 godine.

 

Plan je bio da imamo 20 učesnika, ali je dvoje njih sa Kosova otakazalo učešće nekoliko dana prije treninga zbog problema s putovanjem, a jedan učesnik iz Srbije koji je aktivista OTPOR-a! nije mogao da dođe jer mu je srpska policija zabranila da napušta grad.

 

Učesnici su aktivni u sledećim organizacijama:

 

Autonomni ženski centar protiv seksualnog nasilja (Beograd, Jugoslavija)

CARE International Project Welcome (Hrasnica, BiH)

Centar za mirovne studije (Zagreb, Hrvatska)

Centar za razvoj civilnog društva PROTECTA (Niš, Jugoslavija)

Centar za razvoj građanske svesti (Babušnica, Jugoslavija)

CINVOS (Goražde, BiH)

Ekumenski ženski fond solidarnosti (Hrvatska)

Fade in (Zagreb, Hrvatska)

Inicijativa “M” (Mostar, BiH)

Pokret za mir (Pančevo, Jugoslavija)

OTPOR – pokret iz Srbije

Proni (Vukovar, Hrvatska)

Prva dječija ambasada na svijetu “Medjasi” (Skopje i Ohrid, Makedonija)

Studentska alijansa (Niš, Jugoslavija)

Ravangrad (Sombor, Jugoslavija)

 

Pored aktivnosti u organizacijama iz kojih dolaze, neki od njih rade kao prosvetni radnici ili politički aktivisti.

 

Prethodno iskustvo sa osnovnim treninzima iz nenasilne razrade konflikata zahtevano je za učešće u ovom programu. Većina od njih je već učestvovala na osnovnim trenzima CNA (u Kiseljaku 25.2.-6.3.2000., i u Trebinju 19.-29.11.2000.).

 

 

 

Faza I: 10-odnevni trening (Jablanica, BiH, 9.-19.6.2000.)

 

Program Treinga za trenere počeo je 10-odnevnim treningom koji je održan u Jablanici, BiH, 9.-19.6.2000.

 

Ideja programa, u ovoj fazi, bila je da se prodube neke teme na kojima su učesnici već radili na osnovnom treningu, ali takođe i bavljenje nekim novim temama. Glavno središte je stavljeno na nenasilje i konflikt, a prorađivane su sledeće teme:

 

°          nenasilna komunikacija

°          razumjevanje konflikata

°          nenasilje

°          suočavanje s konfliktom

°          meditacija

°          timski rad u stresnim uslovima

°          pitanja roda

°          odgovornosti i uloge trenera/grupe/pojedinca

°          kreativna transformacija konflikata

 

 

Najupečatljivija je bila radionica na temu “timski rad u stresnim uslovima” (kako je izraženo u evaluaciji treninga). Ova tema je obrađena korešćenjem metoda igre-uloga. Igra-uloga bila je usred treninga, počev od 22h, sa završetkom u 6 sutradan ujutro. Grupi učesnika je rečeno je da je igra-uloga simulacija jednodnevnog putovanja u inostranstvo. Oni su imali ulogu grupe trenera koji istražuju mogućnosti primene i držanja treninga iz nenasilja u toj zemlji, a trenerski tim je igrao uloge ljudi koje su tamo sretali.

Tokom  fiktivnog putovanja grupa se našla u izmišljenoj zemlji Sandjak, sa spiskom kontakata (potrebni telefonski brojevi organizacija koje su pokazale interesovanje za treninge, značajne institucije, političke partije, policija …) koje su dobili od “koordinatora”.

Putovanje je počelo vožnjom”taksijem” do “carine”. Kada su stigli na carinu, našli su se u stresnoj situaciji sa carinom i policijom koja ih je maltretirala i to kroz ispitivanje, seksističko ponašanje, nacionalnu diskriminaciju …

Tokom prvih nekoliko sati grupa je imala mnogo poteškoća sa papirima, registracijom boravka, policijskom kontrolom, itd. Nakon toga, uspeli su da ugovore sastanke sa nekoliko organizacija sa kojima su hteli da se sretnu. Tokom tih sastanaka bili su sučeni sa raznim teškoćama: objašnjavanje uniformisanim licima šta su nenasilje i nenasilna komunikacija, patrijarhalno ponašanje, seksizam, nacionalizam, šovinizam. Učesnici su se borili sa ovim teškoćama manje ili više uspešno.

Takođe su imali zadatak da pripreme i održe uvodnu radionicu iz nenasilja za zainteresovane goste, predstavnike lokalnih organizacija, da bi mogli da predstave svoj način rada.

Dodatni stres predstavljali su umor i kasni sati.

 

Evaluacija igre-uloga obavljena je uveče istog dana, pošto su se svi odmorili. Svi učesnici su u evaluaciji izrazili zadovoljstvo radionicom i svim onim što su izvukli iz problema tj. načina na koji su se sa njima izborili. Pored mnoštva materijala za analizu timskog rada i borbe sa stresom, ova plodonosna igra-uloga uticala je na međusobne odnose u grupi. Ljudi su se bolje upoznali i postali otvoreniji jedni prema drugima pošto su imali konflikte tokom igre-uloga, pa je to imalo snažan efekat povezivanja, što se tiče daljeg rada na treningu.

 

Tokom priprema za trening, trenerski tim je ostavio dve radionice “otvorene”, nepripremljene, da se iskoriste za bavljenje temama za koje grupa izrazi potrebu. Na primer,  radionica o pitanjima polova prvobitno nije bila u planu, ali je proizašla iz potrebe učesnika.

 

 

Posle radionice o kreativnoj razradi konflikata, učesnici su izrazili želju da nastave sa diskusijom i posle večere. Odlučeno je da se napravi “otvoreno veče” na temu “pitanja polova”. Ovo otvoreno veče trajalo je do kasno, a diskusija je usredsređena na nenasilje i različite društvene vrednosti.

 

Ovaj trening je jedinstven zbog kritičnijeg odnosa prema nenasilju i transformaciji konflikata, kao i  preispitivanju uloge treninga u društvu. Mnoge diskusije tokom treninga odnosile su se na ulogu trenera i rad na treninzima. Jedna od zanimljivijih diskusija  bila je po pitanju da li mi menjamo ljude, da li je to naš cilj, imamo li pravo da menjamo ljude, itd.

 

Učesnici su mogli da preuzmu više odgovornosti nego kao obično na osnovnim treninzima. Na primer, mogli su da preuzmu odgovornost za zabeleške koje će biti uključene u finalnu dokumentaciju treninga, ili su mogli da se pridruže “otvorenom timu” što je značilo da je2-3 učesnika učestvovovalo u evaluaciji trenerskog tima na kraju radnog dana, što se dešavalo svake večeri, posle večеre.

 

Tokom treninga, nismo imali sreće s vremenom, bilo je pretoplo, i zaista teško za rad. Ipak, uprkos tome svi učesnici su bili prisutni na svim radionicama i visoko motivisani da rade.

 

U ovoj fazi učesnici su imali mogućnost da prave male grupe, timove od 2-3 ljudi koji će pripremiti i održati radionicu na sledećem treningu (faza III) na temu koja je njih zanimala.

Oformljeno je 5 timova. Bilo je lepo videti da su etnički mešovite timovr. Ali bio je samo jedan muško-ženski tim, a ostala četiri nisu. To je jedna od tema ostavljenih da se njome bavimo na sledećem okupljanju.

 

Poslednjeg dana treninga urađena je usmena evaluacija. Učesnici su takođe popunili evaluacione upitnike (koji su dostupni u okviru dokumentacije treninga), a i trenerski tim je obavio svoju evaluaciju.

 

Tokom usmene evaluacije zaključeno je da su očekivanja od treninga, u najvećoj meri, ispunjena. Učesnici i trenerski tim su izrazili opšte zadovoljstvo treningom. Mnogi učesnici su rekli da imaju mnogo ohrabrenja za budući rad, da im je ideja nenasilja i kreativne transformacije konflikata mnogo bliža. Neki od učesnika imali su utisak da je grupa bila “suviše spora” i da može mnogo više da pruži od onoga što je dala.

 

Na pitanje iz evaluacionih upitnika: Vidite li potentcijal za saradnju sa nekim učesnicima? Kakvu?, svi su napisali da su zainteresovani za saradnju sa nekim ili svim učesnicima.  Neki su već imali ideje za konkretnu saradnju u nekim projektima u koje su sami uključeni. Neki su kazali da im je grupa pružila mnoga iskustva, razmenu informacija, i ohrabrenje.

 

Evaluacija trenerskog tima pokrila je pet pitanja: radionice i koncept treninga, grupu, trenerski tim, teškoće u radu i nova saznanja.

Trenerski tim smatra da je koncept treninga bio bogat i uspešan, sem što je nedostajao slobodan dan, zbog umora i nedovoljno energije i kod tima i kod učesnika. Takođe, bili je potrebno više rada na pitanjima roda. Grupa učesnika je ocenjena kao snažna, sa mnogo potencijala za budući rad i saradnju. CNA takođe primećuje u grupi veliki potencijal što se tiče budućih volontera CNA.

 

Dve glavne teškoće bile su pretoplo vreme i finansijski problemi. Nekoliko dana pre početka treninga, shvatili smo da nećemo dobiti očekivana finansijska sredstva. CNA je odlučio da ipak uradi trening, da iskoristimo poslednje resurse namenjene finansiranju funkcionisanja same organizacije, ali i privatna sredstva volontera CNA. Bili smo svesni da to može značiti zatvaranje organizacije vrlo brzo nakon treninga, ali smo imali osećaj da je ovaj trening isuviše važan da bismo ga otkazali. Posle treninga, pošto smo shvatili kakav veliki posao je urađen, i kakva je odlična grupa sa mnogo potencijala nastala, nije nam bilo žao što smo preuzeli ovakav rizik.

 

Više nformacija o ovom trenigu možete naći u dokumentaciji treninga “Ko vam je šef?” na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Sastoji se iz detaljnih opisa i zabeleški sa radionica, evaluacije (usmene evaluacije, evaluacije trenerskog tima i evaluacionih upitnika), itd. Može se dobiti od CNA, na zahtev.

 

 

Faza II: Follow-up sastanci (jun-jul 2000.)

 

Timovi učesnika, formirani na trenigu u Jablanici, odabrali su teme za koje će pripremiti sesije radionica i onda ih održati na sledećem treningu u julu-avgustu. Imali su follow-up sastanke sa dvoje članova trerskog tima, sa kojima najviše vole da rade, da bi dobili povratne informacije o radionicama koje su pripremili, sugestije, savete i podršku.

 

Bilo je 6 follow-up sastanaka u trajanju od 1 do 4 dana, zavisno od toga koliko je bilo planirano da radionice traju, koliko su učesnici iskusni, itd.  Pet sastanaka je održano u Sarajevu, jer je tamo bilo najlakše putovati (ljudima iz zemalja bivše Jugoslavije nije potrebna viza za BiH), a jedan je održan u Grožnjanu, Hrvatska.

 

Timovi učesnika izabrali su da pripreme radionice na sledeće teme:

 

°   Razlike i izgradnja poverenja

°   Premor i suočavanje sa stresom

°   Suočavanje sa strahom

°   Nacionalni identitet

°   Nasilje protiv planete Zemlje – nasilje protiv sebe

°   Multikulturalizam

°   Liderstvo

 

Većina učesnika došla je na follow-up sastanak sa idejama šta žele da rade, i kako. Sastanci su bili vrlo plodni i intenzivni, fokusirani na strukturisanje radionica, razradu pitanja kao: zašto želim da radim na ovu temu, koji je cilj radionice, koja su glavna pitanja, kako mogu da radim na njima, koje vežbe želim da uključim i zašto, na koji način one pokrivaju moja glavna pitanja, itd.

 

Trenerski tim stekao je utisak da su svi učesnici bili vrlo motivisani da rade i vrlo kreativni u procesu strukturisanju radionica. Posle svih tih sastanaka, tim je napravio kratku evaluaciju gde su svi učesnici izrazili svoje zadovoljstvo što su ovi sastanci isplanirani kao deo programa, pošto su smatrali da su veoma potrebni i korisni.

 

Troškovi follow-up sastanaka su pokriveni iz donacije Auswärtiges Amt.

 

 

Faza III: 10-odnevni trening (Jahorina, BiH, 28.7-7.8.2000.)

 

Drugi 10-odnevni trening iz ovog programa je održan od 28.7-7.8.2000. na Jahorini, BiH.

 

U prvom delu treninga bile su radionice koje su učesnici pripremili i vodili. U drugom delu treninga, radionice je držao trenerski tim, na sledeće teme:

 

°       priprema radionice

°       uloga trenera

°       teškoće u radu

°       motivacija

 

Radionice učesnika bile su pripremljene i ostvarene na vrlo kreativan način. Većini učesnika to je bilo prvo iskustvo u ulozi trenera. Dok su učesnici vodili svoje radionice, drugi učesnici i dvoje članova trenerskog tima su u njima učestvovali.

Tokom tih sesija, javile su se mnoge uobičajene teškoće u radu (npr. učesnici su tihi, vrlo malo ih govori, samo muškarci uzimaju reč, sesije na kraju ispadnu mnogo duže nego što je planirano, itd).

Učesnici su bili pomalo nezadovoljni zbog tih teškoća, ali kao što su sami rekli, bilo je lepo to što su svoju prvu radionicu vodili u sigurnim uslovima, pa su mogli steći sliku o čemu treba povesti računa sledeći put, sa grupom koju ne poznaju.

Posle svojih radionica učesnici su uradili evaluaciju sa timom trenera, gde su analizirane sve teškoće i date mnoge sugestije za poboljšanje.

 

Takođe, redionice učesnika su analizirane u drugom delu treninga u toku radionica na temu pripreme radionica, uloge trenera i teškoća u radu.

 

Učesnici su izrazili posebno zanimanje za sesije na kojima su članovi trenerskog tima razmenjivali svoja rdna iskustva sa njima. Imali su da postave milion pitanja, i bilo je teško sve pokriti, zbog ograničenog vremena trajanja treninga. Čak je i nekoliko otvorenih večeri (večernjih sesija) bilo organizovano da bi se bavili tim pitanjima. Jedno otvoreno veče bilo je o pitanjima roda, pošto su učesnici izrazili zanimanje za diskusiju o tome.

 

Bio je to vrlo intenzivan trening. Jutarnje i večernje radionice trajale su po četiri do četiri ipo sata, a ponekad je otvoreno veče trajalo dok su ljudi mogli da ostanu budni. Ali nije se desilo da neko odsustvuje sa neke radionice.

 

Učesnici su bili vrlo radi da upotrebe veštine i znanja koja su stekli ili razvili tokom ovog programa. U slobodno vreme grupe učesnika su raspravljale o mogućim zajedničkim aktivnostima, jer su želeli da nešto započnu i urade. Ipak, videćemo šta će se desiti u sledeće dve faze programa koje su više usredsređene na konkretne akcije i moguću saradnju.

 

Nekoliko dana pre početka treninga najavljeni su izbori u Srbiji, i oni su često pominjani tokom treninga. Izgleda je da je taj 24. septembar, dan izbora, najvažniji dan za ljude koji su došli iz Srbije. Za vreme radionice o motivaciji, dok smo radili vežbu o planovima za sledećih pet godina, jedan od učesnika iz Srbije uradio je dve verzije plana – zavisno od toga šta će se desiti 24. septembra.

Koristimo ovu priliku da Vas sve ljubazno zamolimo da nam tog dana držite palčeve i mislite na sve one ljude za koje su rezultati izbora pitanje života u njihovoj sopstvenoj zemlji.

 

Evaluacija treninga je obavljena na bazi radionice i u formi upitnika. Učesnici su uložili dosta truda u popunjavanje evaluacionih upitnika, pa je usmena evaluacija koja je sledila, pokrivala samo dva pitanja:

 

Kako vidim svoj rad, rad grupe i trenerskog tima?

Šta sam dobio kroz ovaj trening?

 

–         Više mi je odgovaralo da radim na sebi i razmišljam nego da mnogo pričam. Mnogo sam dobio iz interakcije kroz grupni rad. Bio sam vrlo zadovoljan zbog mogućnosti da razgovaram sa trenerskim timom van radionica, i sa evaluacijom naše radionice koja je sa njima urađena …

–         Zadovoljan sam svojim radom, ali mogao sam da pružim i više. Grupa je po meni dinamična.

–         Snažniji smo u međusobnim odnosima. Trenerski tim bio je vrlo dobar, fleksibilan u pravljenju radionica tokom samih radionica.

–         Zadovoljan sam svojim radom i radom grupe. U grupi je bilo više otvorenosti, nismo više bili u rukavicama. Takođe sam vrlo zadovoljan radom trenerskog tima.

–         Moj rad… dovoljno dobar da se ide dalje. U svom radu eksperimentišem više nego što bi trebalo. Drugi deo treninga mi je zaista odgovarao. Tim je bio vrlo fleksibilan. Pustili su grupu da vodi proces sa svojim temama.

–         Dobio sam mnogo tema za razmišljanje ovih dana. Mislim da smo svi bili vrlo aktivni.

–         Trening je prošao vrlo brzo. Bio sam vrlo opušten. Drago mi je da naša radionica nije glatko prošla, jer sam iz toga mnogo izvukao. Trenerski tim doživeo sam kao vrlo otvoren i fleksibilan.

–         Svidelo mi se što se dinamika grupe sve vreme menjala. Drago mi je da je pokazana inicijativa da se radi na nekim temama i pitanjima. Za mene je vrlo važan doprinos trenerskog tima, kao i činjenica da su i oni učestvovali u radionicama.

–         Više mi se sviđa interakcija koja postoji u grupi. Zaista sam vrlo zadovoljan treningom. I stvarno mi se sviđa nivo entuzijazma koji sam osetio kod svih nas. Tim je po meni, bio spreman da nas podrži i sa nama podeli svoja iskustva.

–         Ceo trening je za mene vrlo kvalitativan. Posebno mi se sviđa što je tim imao više vremena da ga provede s nama.

–         Dobio sam više nego što sam dao. Zaista mi je drago da svi vi radite na sebi i da primećujete da i ja radim na sebi. Grupa ima mnogo potencijala i kvalitete.

–         Radio sam mnogo na sebi i dobio mnoga pitanja i odgovore.

–         Dobio sam mnogo ideja, stavova, pristupa i mnogo energije da nastavim dalje.

–         Dobio sam mnogo entuzijazma, energije i dobio sam vas.

–         Dobio sam priliku da kreiram i održim radionicu u jednom, po mom iskustvu, vrlo sigurnom okruženju.

–         Neki ljudi kritikuju treninge i naš rad i govore da stvaramo atmosferu koja nije realna. Razmišljao sam o tome, koliko su realne te stvari koje se dešavaju na treninzima, i za mene su vrlo realne. I onda, ko može da mi kaže šta je za mene realnost, kad ja to najbolje znam? Mi dajemo ljudima snage i energije da nastave da rade u svojoj okolini i dajemo im prostora da podele svoja iskustva i dobiju podršku. I oni se zbog toga dobro osećaju. Zašto je nerealno da se ja osećam dobro?

–         Kad sam bio mali moja majka je često išla na službena putovanja. Bio sam tužan zbog toga pa je ona pokušavala da me oraspoloži pitanjem šta želim da mi kupi i donese. I ja sam ređao: čokoladu, igračku, bicikl, … Ona bi se vratila s puta i donela mi samo čokoladu i ja sam bio još tužniji. Danas, sada, se osećam tako kao da se moja majka vratila i donela mi sve što sam tražio.

 

Dokumentacija sa treninga (na bosanskom/hrvatskom/srpskom) nudi detaljne informacije o sadržaju radionica, zabeleške sa diskusija i evaluacije. Dostupna je na zahtev.

 

U evaluaciji od strane trenerskog tima još jednom je naglašen potencijal i motivisanost učesnika. CNA je već pozvao dvoje učesnika da budu naši volonteri i očekujemo njihov odgovor.

 

U ovom trenutku, radujemo se narednim fazama programa.

 

 

 

 

Oproštajno pismo Jasmina Redžepovića

 

Za vreme rata proveo sam tri godine kao vojnik Bosanske vojske. Odmah posle rata, tokom 1996.-97. imao sam priliku da sretnem ljude koji su hteli da rade na susretu sa “onima sa druge strane”, što je u to vreme bio priličan poduhvat. Tako sam saznao za CNA, organizaciju koja je imala viziju, konkretne planove i pristup radu koji mi se svideo. Pošto sam pohađao prvi trening CNA u januaru 1998. poželeo sam da radim za njih. Tokom 1998. uključen sam u treninge CNA u različitim ulogama (kao ko-trener, trener i organizator). Bilo je to dragoceno iskustvo koje  mi je bilo potrebno kad sam počeo da radim s punim radnim vremenom u CNA, u novembru 1998. godine.

Od tada, tim CNA je narastao na pet ljudi  i u saradnji sa mnogim drugim ljudima, učinio je mnogo na izgradnji poverenja među ljudima sa prostora bivše Jugoslavije. Taj put bio je veoma iscrpljujući i zahtevan, ali i vredan svih napora i u njega uložene energije, i verovatno će tako ostati i u budućnosti. Drago mi je da sam sve to podelio sa ljudima iz CNA i svima onima sa kojima smo radili tokom proteklih nekoliko godina.

Početkom jula bio sam pozvan da radim za Međunarodnu konfederaciju slobodnih sindikata (MKSS), od početka avgusta 2000. godine nadalje. Ova ponuda me je iznenadila, i u tom trenutku nisam mogao da se odlučim. S obzirom na činjenicu da mi je ponuđena veća sigurnost i mnogo bolja zarada, što je meni i mojoj ženi s novorođenim djetetom bilo veoma potrebno, prihvatio sam ponudu.

Želim da naglasim da je razlog mog odlaska iz CNA finansijske prirode. Takođe želim da naglasim vrednost i potrebu za radom obe organizacije, i CNA i MKSS.

 

S jedne strane, odlazim s tugom, jer neću moći da ostanem aktivan u CNA u narednom periodu, a s druge strane drago mi je da sam imao priliku da radim na nečemu veoma dragocenom, i to sa ljudima koji mi mnogo znače. I dalje ću ostati u kontaktu sa CNA i KURVE Wustrow kao našim kišobran uredom i podržavaću ih koliko god mogu.

Želim da ovo pismo završim sa jednim velikim Hvala za sve što sam dobio i sve što sam mogao da pružim.

 

 

 

 

Evaluacija CNA

 

 

CNA sprovodi složenu evaluaciju svog trogodišnjeg rada koja se sastoji iz nekoliko delova.

1. Spoljna evaluacija rada CNA od strane Dr. Martine Fischer iz Berghof Centre for Creative Conflict Management, zasnovana na intervjuima sa učesnicima treninga CNA i osobljem CNA. Jedna serija intervjua napravljena je u avgustu, naredni slede kad g-đa Fischer poseti Bosnu u septembru ove godine.

2. Samo-evaluacija od strane CNA zasnovana na evaluacionim upitnicima učesnika proteklih osnovnih treninga i Treniga za trenere, s fokusom posebno na pitanja multiplikacije i umrežavanja.

3. Samo-evaluacija od strane tima CNA, zasnovana na internoj proceni postignutog samoodržanja CNA, postignutih efekata multiplikacije i umrežavanja.

 

 

Ovaj izveštaj sadrži jedino samo-evaluaciju od strane tima CNA, zasnovanu na internoj proceni postignutih rezultata i nivoa samoodržanja.

Poseban  dokument koji sadrži sve elemente sprovedena evaluacije, biće izdat do kraja ove godine. Nadamo se da ćemo time steći značajan uvid, što može da poboljša naš rad u budućnosti.

 

 

Evaluacija rezultata i postignutog nivoa samoodržanja

 

Tokom protekle tri godine, prilagođavali smo svoju strategiju i planove rada percipiranim potrebama i kapacitetima, u skladu sa našim glavnim ciljevima.

 

 

Smešteni u opšti kontekst delovanja u posleratnom društvu, sa ciljem razvoja alternativa nasilju koje postoji u različitim oblicima, i podržavajući razvoj civilnog društva i kulture tolerancije i dijaloga, CNA je sledio ove ciljeve: ohrabrivanje pojedinaca i grupa, multipliciranje znanja i razvijanje svesti/osetljivosti na nasilje i nepravdu, otvaranje perspektiva za akciju protiv nasilja i nepravde i umrežavanje grupa i pojedinaca koji dele slične vrednosti.

Naš cilje je opisan 1997. godine na sledeći način:

Cilj je da se ljudima omogući da koriste znanja naučena na treningu, u svom radu u NVO i svakodnevnom okruženju, i da im imogući da na drugačiji način percipiraju konfliktne situacije. Ideja je u preuzimanju odgovornosti za sebe i davanju važnosti i moći sebi, što će dovesti do projekcije toga na grupe u kojima ljidi deluju i društvo u kojem žive.

 

Na osnovu evaluacije pojedinačnih trenerskih događaja i programa, kao i redovnim kontaktom sa mnogim od nekadašnjih i sadašnjih učesnika treninga, verujemo da smo ohrabrili ljude kroz podizanje svesti i razvijanje znanja. Tridesetoro ljudi je prošlo kroz naš program Trening za trenere, od kojih su skoro svi veoma aktivni u svojim sredinama. Većina njih tvrdi da su kroz trening dobili nova znanja i motivaciju i da su prošli kroz lično preispitivanje i promenu svojih gledišta i  ponašanja. Ovi ljudi su preneli svoj novi uvid i znanja u svoje organizacije i sredine u kojima žive i tamo ih primenjuju.

 

Mogućnosti treninga opisane u izveštaju iz 1997. bile su sledeće:

Mogućnosti treninga su da:

produbi razumevanje demokratskih pravila

poveća sposobnosti učesnika za bolje razumevanje političkih procesa i definiciju prostora u kome će i sami delovati

osnaži pojedince da iskorače i zaštite svoja kao i prava svojih sugrađana

proizvede efekat multiplikacije

inicira, na nižem nivou, proces pomirenja/međuetnički dijalog

inicira konkretnu saradnju preko graničnih linija.

 

 

CNA veruje da je postigao i/ili učinio mogućim sve gore pomenuto.

 

 

 

Pojedinačni  koraci koji su činjeni u pravcu ostvarenja naših ciljeva:

 

multiplikacija

Omogućavanje lokalnom stanovništvu da radi nezavisno i podeli svoja znanja u svojim organizacijama i NVO sektoru što je očekivani cilj.

 

Postignuta multiplikacija biće ocenjena u evaluaciji, uključujući intervjue i upitnike učesnika. Što se tiče osoblja CNA, možemo da tvrdimo da smo multiplicirali svoja znanja. Naš utisak je takođe da je Program Treninga za trenere bio posebno pogodan za postizanje ovog cilja.

 

odabir trenera i njihova edukacija

Prepoznavanje sposobnih ljudi iz lokalnih sredina voljnih da prihvate da se dalje obrazuju za trenere iz nenasilne transformacije konflikata i njihovo uključivanje u trenerski tim. Podrška njihovom nezavisnom delovanju kroz savete i ohrabrivanje.

 

Program Treninga za trenere razvijen je da bi se odgovorilo ovom cilju. Štaviše, uključivanje učesnika Programa u tim za Osnovne treninge bio je dodatni korak u edukaciji. Savetovanje i ostajanje u kontaktu sa bivšim učesnicima je sledeća mera kojom se odgovorilo na potrebe, ali je CNA takođe, zbog svojih prioriteta, delimično zanemario redovne follow-up sastanke i ostao u kontaktu sa određenim brojem pojedinaca i grupa. Ovo treba poboljšati u budućnosti.

 

saradnja sa kvalifikovanim lokalnim trenerima

Uključivanje kvalifikovanih lokalnih trenera u trenerski tim i/ili davanje preporuka za druge poslove. Razmena mišljenja i iskustava što se tiče koncepata. Prepoznavanje njihovih potreba i dalje obrazovanje i eventualno pozivanje preko KURVE na seminare u inostranstvu. Davanje šanse da prikupe međunarodno iskustvo i kontakte (u okvirunaših mogućnosti), pozivanjem na treninge u inostranstvu kao učesnika i/ili trenera.

 

Na oba Programa Treninga za trenere imali smo trenere iz Bosne i  Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Ovo se pokazalo kao odlično što se tiče razmene iskustava i umrežavanja, van granica CNA. Pored toga, u nekoliko slučajeva CNA je mogao da preporuči naše trenere iz mreže Treninga za trenere, drugim organizacijama koje su tražile da srađuju sa CNA.

Jedva da smo bili u mogućnosti da pružimo pomoć lokalnim aktivistima koji su hteli da dobiju dodatno obrazovanje, izvan regiona, tako da je to stvar na koju treba obratiti više pažnje u budućnosti.

 

organizaciona podrška i saveti

Ispitivanje mogućnosti za individualnu podršku i savete, kao dugoročne obaveze, po različitim pitanjima.

 

Organizaciona podrška i savetovanje je prvenstveno bilo usredsređeno na učesnike Programa Treninga za trenere, čime je odgovoreno na potrebu efikasnog organizacionog rada. Van planiranih oficijelnih follow-up sastanaka za nove trenere, CNA je pružao podršku koju su tražile neke od naših partnerskih organizacija i primao podršku od nekih nama partnerskih organizacija. Zadovoljni smo obimom ostvarenog posla u ovoj oblasti, mada bi nam veći kapaciteti omogućili još intenzivniju podršku i savetodavni rad. Trenutno stavljanje treninga-koji predstavljaju glavnu aktivnost, kao prioriteta oko kojih se vrti sve ostalo, ostavlja nam malo kapaciteta za intenzivnije usredsređivanje na savetodavni rad. I finansijski aspekt takođe igra ulogu, jer nam je novac koji dobijemo na treninzima potreban za opstanak kancelarije, dok je za savetodavne aktivnosti teže naći sredstva, posebno pošto su one obično nepredvidljive i nisu strikno određene.

 

samoodržanje

i postepeni prelazak rada CNA na lokalno osoblje

Prepoznavanje sposobnih lokalnih aktivista koji žele da se pridruže timu CNA, sa dugoročnom perspektivom i predanošću

 

Troje članova osoblja CNA koji su bili aktivni u CNA tokom prošle dve godine, regrutovano je nakon što su učestvovali na treninzima CNA. Ne-hijerarhijska struktura CNA pretpostavlja zajedničku odgovornost za rad u svim njegovim aspektima. CNA se smatra lokalnom organizacijom u bivšoj Jugoslaviji pošto deluje nezavisno i angažuje ljude iz bivše Jugoslavije (izuzetak je bila volonterka iz Severne Irske koja je radila sa nama tokom 18 meseci). Za nas je ovo jasan indikator da, u saglasnosti sa našim sopstvenim shvatanjem, CNA je lokalna organizacija, mada ne i nacionalna.

Interni trening je fokusiran na razmenu i razvijanje veština koje neko od osoblja poseduje. Ovo obuhvata sam trenerski rad, ali i prikupljanje sredstava, knjigovodstvo i druge stvari povezane sa radom. Trenutno je sve troje članova sposobno da se bave svim aktivnostima CNA, pri čemu samo poznavanje jezika čini neku veću razliku. Predviđeno uvećanje tima za dodatnih 2-4 ljudi koje će se desiti u sledećih 6 meseci uključiće ljude sa iskustvom sa treninga i iz NVO (učesnike prošlih treninga).

Aktivnosti CNA se finansiraju iz privatnih donacija i od desetak finansijera i drugih prijateljskih organizacija. Do sada smo uspevali da ostanemo nezavisni i da se odupremo iskušenju da se oslonimo na samo jednog ili dva sponzora. Ovo je bio težak zadatak, s obzirom na to koliko rada je trebalo uložiti u prikupljanje finansijskih sredstava, ali  smo na to ponosni. Najveći finansijer CNA trenutno pokriva trećinu ukupnih godišnjih troškova projekta.

Smatramo da je uspostavljanje pozdane saradnje, ne samo u finsijskom smislu, jedan od važnih stubova samoodržanja CNA.

Sakupljeno iskustvo i rezultati našeg dosadašnjeg rada čine dobre temelje na kojima CNA može da raste i razvija se u budućnosti.

 

 

 

Promene dugoročne strategije

 

Dugoročna strategija je 1997. godine opisana na sledeći način (uz tačno razumevanje karaktera CNA kao međunarodne organizacije, iako sa samo jednim zaposlenim Jugoslovenom):

Dugoročna strategija

CNA nema za cilj stalno prisustvo/postojanje u BiH

CNA će zadržati svoj međunarodni karakter povećanjem tima kvalifikovanim i iskusnim internacionalnim volonterom

CNA će proceniti potrebe, uslove i rokove u kojima će se moći obaviti transfer odogovornosti na lokalno osoblje

CNA će analizirati sopstvene resurse i potrebe u drugim oblastima mirovnog rada, sem treninga

 

Posle tri godine, CNA je na svom putu da se lokalizuje potpuno izgubio karakter međunarodne organizacije, i stekao više regionalni (balkanski) karakter. To je razlog što CNA kao projektni ured KURVE Wustrow neće biti stalno prisutna u BiH, već će nezavisna organizacija CNA, vođena od strane lokalnog osoblja nastaviti da radi.

Internacionalni volonteri (van zemalja bivše Jugoslavije) su i dalje dobrodošli, ako donose znanja koja su potrebna za rad lokalnog CNA.

 

 

Trenutni ciljevi kao deo dugoročne strategije su:

Nastavak sadašnjih programa treninga iz nenasilne razrade konflikata.

Zadržavanje regionalnog karaktera organizacije i uključivanje osoblja iz BiH i susednih zemalja.

Proširivanje rada dodatnim uredom i bolje pokrivanje trougla Makedonija-Kosovo-Srbija.

Nastavak saradnje sa sadašnjim i novim partnerskim organizacijama.

Istraživanje i razvoj novih treniga i programa umrežavanja na regionalnom nivou.

Ako to kapaciteti dopuste, širenje našeg rada na čitav balkanski region, sa programima koji će služiti potrebama grupa i pojedinaca i izvan bivše Jugoslavije.

 

 

 

 

Glavna snaga i slabosti CNA (kako ih CNA vidi)

 

Snaga:

Prikupljeno i usavršeno trenersko i organizaciono iskustvo.

Jak identitet organizacije (zajedničke vrednosti, ciljevi, predanost, timski rad, solidarnost, fleksibilnost, itd.)

Saradnja i kontakti u regionu bivše Jugoslavije i šire.

Motivisano osoblje.

Nezavisnost u odnosu na jednog donatora ili organizaciju

Regionalni karakter organizacije i aktivnosti (ne-nacionalni i ne-internacionalni).

Ugled na osnovu dosad postignutog.

 

 

Slabosti:

Domašaj ograničen samo na specifičnu grupu.

Ograničeni kapaciteti da bi se odgovorilo na sve zahteve na koje bismo voleli da odogovorimo.

Regionalni karakter organizacije i aktivnosti, što ograničava fokusiranje na samu BiH.

Nesigurna finansijska osnova.

Nedostatak javnog prisustva, s obzirom na naš karakter posebne organizacije a ne pokreta.

 

 

 

 

Lokalizacija

 

 

Predviđeni cilj CNA bio je da se lokalizuje do septembra 2000., kroz transfer rada na drugu lokalnu organizaciju ili kroz uspostavljanje CNA kao lokalne organizacije. Proces lokalizacije trebalo je da se završi službenom registracijom CNA kao lokalne organizacije. Neophodni preduslovi za to bili su/jesu da imamo kvalifikovano osoblje koje je spremno i voljno da nastavi rad CNA i koje se identifikuje sa vrednostima koje CNA ima i razvija tokom 3 godine svog rada. Ubeđeni smo da imamo solidnu osnovu za lokalizaciju što se tiče ljudskih resursa i kapaciteta, mada smo pretrpeli udarac, izgubivši nedavno jednog člana tima, koji je prešao na drugi posao, zbog finansijskih povoljnosti. Pored ljudskih resursa, CNA ima dobru saradnju i relativno izvesnu buduću podršku od strane različitih organizacija i institucija.

Poslednji korak u registraciji lokalne organizacije odložen je zbog trenutnih zakonskih uslova za rad NVO u BiH koji su izuzetno restriktivni i složeni, i koji zahtevaju ogroman iznos dodatnih finansijskih sredstava i administracije koje CNA ne može i ne želi da uvede u ovoj fazi. CNA je ispitao uslove za rad lokalnih organizacija i na osnovu toga doneo je odluku da registraciju odloži (specijalni izvještaj o uslovima za rad lokalnih organizacija sledi u sledećem tromjesečnom izvještaju).

Naš trenutni pravni status kao projektnog ureda KURVE Wustrow ostaje takav do kraja ove godine, a u međuvremenu tražimo trajna rešenja za blisku budućnost, uključujući i moguću registraciju – kao projekt ured druge strane organizacije.

 

Bliska saradnja sa KURVE Wustrow završava se krajem ove godine, čime gubimo podršku u Njemačkoj u obliku koordinatora, grupe za podršku i glavnog ureda. Glavni ured KURVE Wustrow u 2000. prolazi kroz težak proces prestrukturiranja i konsolidacije. Njihova sposobnost da nastave da služe kao zvanični partneri kvalifikovanom civilnom morovnom radu, u kriznom regionu, će u mnogome zavisiti od njihove uspešnosti da osiguraju dodatno finansiranje kao i pojedinačne donacije. Budući pravni status CNA mora biti određen kroz konsolidaciju ove oblasti rada, koja sada izgleda verovatna.

 

Grupa za podršku  i koordinator su igrali važnu ulogu proteklih godina, dajući povratne informacije, obavljajući posao za nas u Nemačkoj i nudeći neprocenjivu moralnu podršku u različitim fazama našeg razvoja. Duboko smo zahvalni ljudima iz Grupe za podršku i mnogima od onih koji su tokom trogodišnjeg perioda poklanjali simbolične svote novca, sledeći naš rad i ostajući sa nama. U teškim vremenima, kao prošle godine tokom rata u Jugoslaviji/Kosovu ova podrška je bila istinski značajna.  Želimo da ostanemo u kontaktu sa našim prijateljima iz Nemačke, u i oko KURVE Wustrow i ubeđeni smo da registracija CNA ne znači kraj naše saradnje.

 

 

Politički i društveni kontekst u kojem CNA radi

 

Misija CNA bila je i još uvek je da podrži uspostavljanje i razvoj lokalnih trenerskih struktura koje će raditi na polju nenasilne razrade konflikata i nastaviti ovaj rad na regionalnom nivou zemalja bivše Jugoslavije.

Mada je smešten u  Bosni i  Hercegovini i prema tome u kontaktu sa mnogim grupama i pojedincima iz BiH, CNA je imao teškoća da identifikuje grupe i pojedince iz BiH, koji bi delili naše vrednosti nenasilja, solidarnosti i regionalnog pristupa. NVO scena u BiH razvila se naglo pošto se rat završio, kada su mnoge međunarodne NVO pohrlile u zemlju s vrećama novca, da podrže rekonstrukciju, humanitarni rad i razvoj civilnog društva. Rad u međunarodnim i nacionalnim NVO značio je mogućnost da se obezbede sredstva za život, što su mnogi dobro obrazovani ljudi iskoristili birajući međunarodne NVO gde su plate bile mnogo veće, ali i odgovornosti unutar organizacione hijerarhije manje. Ovakav neprirodan razvoj NVO scene u BiH bez podloge u aktivizmu, delom je u suprotnosti sa razvojem u Hrvatskoj i Srbiji gde su mnoge grupe organizovane i delovale na dobrovoljnoj osnovi sa minimalnim budžetom, pri čemu su se neke od njih transformisale u organizacije sa jakom strukturom.

U okviru BiH, pomenuti razvoj NVO scene, koja je u jednom trenutku predstavljala najvažniju ekonomsku granu, imao je posledica što se tiče načina na koji su percipirali tzv. “obični ljudi”. Na našem poslednjem treningu u BiH, na Jahorini, jedan učesnik našeg treninga pričao je sa konobarom, koji je bio ubeđen da su učesnici plaćeni (!?) da pohađaju trening “jer stranci sad hoće da izgrade neku novu Jugoslaviju, pa plaćaju takve seminare,  na koje dovode sve vas…”.

Kao rezultat svega toga, postoji svega nekoliko NVO koje imaju podlogu u svojim lokalnim zajednicama ili bilo kakvu podršku i razumevanje za svoj rad. CNA u tome nije izuzetak, naš regionalni pristup takođe nas je ograničavao da se usredsredimo na lokalne zajednice u Sarajevu i BiH. Većina ljudi povezuje NVO sa strancima, novcem, humanitarnom pomoći i rekonstrukcijom. Istraživanja javnog mnjenja među mladima u BiH, pokazuju da velika većina mladih ne vidi budućnost u ovoj zemlji i planira da je napusti radi života negde drugde. Rezignacija i nedostatak motivacije široko su rsprostranjeni među onima koji bi trebalo da predstavljaju budućnost ovog društva. Većina ljudi se i dalje osećaju žrtvama rata i posleratnog vremena, optužujući druge za to i očekujući pomoć, jer osećaju da je zaslužuju.

Povratak izbeglica u BiH je i dalje ogroman problem, čitavih pet godina od kraja rata.

 

Politički i društveni kontekst u Srbiji ima nekih sličnosti sa situacijom u BiH, ali postoje i neke ključne razlike. Izolacija u koju je Jugoslavija stavljena tokom prošlih osam godina, ljude je ostavila bez lažne nade da će im neko drugi pomoći. Svake četiri godine nova mlada generacija, sastavljena uglavnom od studenata inicirala je snažne proteste protiv režima, to se desilo 1992.-93., 1996.-97. a sada postoji novi veliki pokret koji je mobilisao hiljade mladih u nenasilne akcije i kampanju protiv režima, od kojih je najviše njih okupljeno oko pokreta OTPOR. Iskustvo bombardovanja iz 1999., od strane NATO-a, ostavilo ih je bez idealizovane slike zapadne demokratije i civilnog društva. Ti ljudi su odrasli i živeli u bedi i teroru, a zdrav aspekt te priče je da su morali da nauče da se oslanjaju na sopstvene snage. Ipak, i dalje ostaje stalna opasnost od demotivacije, kao što se desilo posle relativnog neuspeha pokreta iz 92.-93.. i 96.-97.

 

Uprkos tome što se CNA fokusira na sve zemlje bivše Jugoslavije, osim Slovenije, većina naših učesnika dolazi iz Bosne i Hercegovine i Srbije, što je razlog da su ove dve zemlje posebno istaknute. Konkretan razvoj veza sa grupama iz Hrvatske, Makedonije, Kosova i Crne Gore desio se samo u prošlih godinu ipo.

 

Profil ljudi koji pohađaju naše treninge, generalno govoreći, donekle reflektuje opšte raspoloženje u zemljama iz kojih dolaze.

 

Na kraju poslednjeg treninga, kad smo pitali ljude da razmisle o tome kako vide narednih pet godina, neki iz Srbije su skoro zaplakali, jer su osećali da im budućnost zavisi od izbora koji će biti održani 24. septembra 2000. Ako Miloševićev režim ponovo pobedi na izborima, mnogi neće imati snage da nastave da se bore sledeće četiri godine.

 

Naša uloga organizacije koja ima za cilj da podrži uspostavljanje trenerskih struktura u regionu, da bi se intenzivirao razvoj civilnog društva i izgradnja istinskog i trajnog mira, reflektuje se u podršci pojedincima i grupama koje treba da budu stubovi ovog procesa. Podizanje svesti o pitanjima nasilja i nepravde u društvu i razvijanje posebnih znanja kao što je nenasilna komunikacija i timski rad, ide u pravcu osnaživanja ljudi za akciju i promenu. Otvaranje perspektiva za socijalnu i političku akciju, sprovedeno u strateškom maniru, je jedan od ciljeva našeg rada.

 

 

 

 

Planovi za budućnost

 

 

Trening za trenere

Program treninga za trenere II, završiće se krajem oktobra ove godine, 15 novih trenera će zaključiti ovaj program, sa perspektivama da u budućnosti sarađuju na programima povezanim sa CNA i onima koje sami međusobno budu pripremili.

Još jedna serija follow-up sastanaka biće održana tokom septembra i oktobra, a poslednja faza programa biće trening od najmanje 3 a najviše 6 dana, zavisno od dodatnih sredstava. Finansiranje programa CNA sprovedeno u saradnji sa Berghof Research Centre for Creative Conflict Management, je velikim delom pokrilo Nemačko Ministarstvo spoljnih poslova, uz dodatnu podršku Friedrich Ebert Stiftung.

 

Osnovni trening

Pokušaćemo da obezbedimo fondove da bi održali sledeći Osnovni trening u novembru-decembru ove godine.

 

Sastanci za umrežavanje

Sastanak za umrežavanje za trenere iz nenasilne razrade konflikata planiran je za februar sledeće godine, ali u ovoj fazi još uvek nemamo obezbeđena sredstva. Sastanak bi trebalo da bude održan u Sarajevu i da traje 5 dana, sa ciljem razmene iskustava, umrežavanja i istraživanja mogućnosti buduće saradnje.

 

Istraživački put u Makedoniju

CNA planira da napravi jedno istraživačko putovanje u  Makedoniju, radi prikupljanja informacija o grupama koje su tamo aktivne, vrsti njihovog rada, da obavi procenu potreba i istraži mogućnosti i kriterijume za otvaranje ureda sličnog CNA Sarajevo, u Makedoniji.

 

Zašto Makedonija? Vidimo potrebu za radom koji će se koncentrisati više na konfliktima u Makedoniji-Kosovu-Srbiji-Crnoj Gori. Uverili smo se da postoji veliko interesovanje za naš rad među grupama koje znamo iz ovog regiona, i da je to interesovanje u porastu. Nažalost, zbog teškoća logističke prirode, rad iz Sarajeva ograničava mogućnosti da se kontakti prošire, da se uključi više ljudi sa Kosova i iz Makedonije. Rad iz i u Makedoniji dao bi nam više mogućnosti za proširenje kontakata, uključivanje više ljudi iz ovih regiona (npr. mnogo je lakše ljudima sa Kosova da putuju u Makedoniju, nego u BiH), ali takođe i da neposredno osetimo situaciju, što bi nam dalo jasniju sliku o važnim pitanjima na kojima treba raditi.

 

Istraživačka misija u Makedoniju je deo projekta CNA koji radimo u saradnji sa Berghofom, a finasira ga Nemačko ministarstvo inostranih poslova.

 

 

Predstavljanje novih volontera

CNA i dalje traži nove volontere. Tražimo jednog ili dvoje volontera iz zemalja bivše Jugoslavije i jednog volontera iz neke druge zemlje.

Program Treninga za trenere vidimo kao mogućnost da pronađemo buduće volontere iz zemalja bivše Jugoslavije. Dvoje ljudi smo već kontaktirali u vezi s tim i njihov odgovor se očekuje.

 

 

Izdavanje Trenerskog priručnika

Trenerski priručnik iz nenasilne razrade konflikata na srpskom/hrvatskom/bosanskom jeziku biće štampan u septembru  2000. Trenutno je na lekturi, a posle je potrebno obaviti pripreme za štampu. Ovaj Priručnik je proizvod rada u periodu od oko dve godine, a projekat je podržao Berghof Stiftung iz Berlina.

 

 

Lični iskazi

od Nenada Vukosavljevića

Došao sam u Sarajevo pre tri godine, podržan od prijatelja iz Nemačke, u i oko KURVE Wustrow, s idejom da pokušam da uradim nešto da unapredim umrežavanje i mogući razvoj trenerskih struktura u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji. Posle sedam godina života u Nemačkoj, bio sam srećan što sam u zemlji u kojoj se govori moj maternji jezik, iako tužan jer se toliko mnogo strašnih stvari izdešavalo od kad sam poslednji put bio ovde.

Pretpostavljao sam da ću za najviše tri godine, koje su već iza mene, otići iz Bosne. Osećam da sam ovde, zajedno sa svojim kolegama, uradio više nego što sam mogao i da sanjam. Mnogo sam naučio i mnogo toga dobio, a nestala su neka mišljenja i strahovi koje sam doneo sa sobom.

Tokom prošle godine često sam razmišljao da će doći vreme, u septembru 2000. godine, kada ću morati da sednem i napišem oproštajno pismo, svima onima kojima je do toga stalo a i za sebe. Nije lako pomisliti na napuštanje CNA i Sarajeva, to je proteklih godina bio čitav moj život, dete koje je raslo brže i jače nego što sam očekivao. Odlazak iz Sarajevskog ureda je dobra ideja, mada se to stvarno neće desiti negde do sledeće godine. Mada je osećaj čudan, dobro je znati da organizacija ostaje u tako dobrim rukama. Ja ću verovatno otići u Makedoniju sledeće godine sa Ivanom, svojom prijateljicom i koleginicom sa kojom sam živeo i radio ovde u Sarajevu, a ostaćemo bliski sa uredom i ljudima koji će raditi u Sarajevu.

Kad sam se pozdravljao sa kolegama, prošle godine, kad su išli da rade desetodnevni trening, prvi trening CNA bez mene, osećao sam se pomalo čudno i mučno, ali mi je bilo i veoma drago. Slično osećanje me obuzima kad razmišljam o odlasku iz Sarajeva. Da budem iskren, osećam takođe i veliki ponos što sam izgradio sve ovo, skupa sa ostalima.

Odlučio sam da se u međuvremenu ne vraćam u Nemačku, da tamo živim, iako mi nedostaju mnogi dobri prijatelji odatle, ali ta odluka mi izgleda ispravno. I dalje ne mogu da se vratim kući u Beograd, ali čeka me još jedan izazov u Makedoniji. Kada sam došao u Sarajevo, očekivao sam mnogo neprijateljstva protiv sebe, s obzirom na svoje srpsko poreklo, ali je toga bilo mnogo manje nego što sam mislio. Očekujem neprijateljstvo i od makedonskih Albanaca, ali moje dosadašnje iskustvo s Albancima bilo je dobro, mada je često za mene predstavljalo izazov. Vreme će pokazati.

Moje najveće nade su da će 24. septembar (izbori u Jugoslaviji) inicirati najveću žurku na Balkanu i da ću moći da odem kući vidim svoje prijatelje i svoj grad.

Držite nam palčeve.

 

 

 

Mnogo se zahvaljujemo svima koji su podržali projekat KURVE Wustrow – Centar za nenasilnu akciju, finansijski ili svojim angažmanom što je omogućilo ovaj projekat i pomoglo da se osigura njegova implementacija

kao i svima onima koji su sa nama u svojim mislima.

 

Posebno se zahvaljujemo:

Heike Hammer

Franziski Guenther

Martini Fischer

Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden – AGDF

Agency for Personal Service Overseas – APSO – Ireland

Auswärtiges Amt – German Federal Ministry of Foreign Affairs

Berghof Stiftung & Berghof Research Institute for Creative Conflict Management

CNA Support group Hamburg

Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsgegner – DFG VK Bielefeld

Friedrich Ebert Stiftung

Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges – IPPNW Deutschland

Know How Fund

Menschenrechtsreferat des Diakonischen Werkes

OSCE Democratisation office, Sarajevo

Quaker Peace and Service

Royal Norwegian Embassy – Sarajevo

Schueler Helfen Leben

Towae Stiftung

Westminster Fund for Democracy

 

********************************************************************************

CNA veoma pozdravlja povratne informacije, sugestije, pitanja i

kritike u vezi sa ovim izveštajem i našim radim uopšte.

Vaša razmišljanja su nam od pomoći!

Hvala vam.

**************************************************************************

 

Adnan Hasanbegović

Ivana Franović

Nenad Vukosavljević

za Centar za nenasilnu akciju

projektni ured KURVE Wustrow, Njemačka

 

u Sarajevu, 31. avgusta 2000.

 

 

Ovaj izveštaj može se slobodno distribuirati uz znanje izvora.

© CNA